Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit d’audiència: Vista i al·legacions

Mitjançant aquest tràmit es pot sol·licitar vista de l’expedient o, en el seu cas, dels expedients acumulats, i fer al·legacions.

Segons l’article 82.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, instruïts els procediments, i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, l’expedient o expedients acumulats es posaran de manifest als interessats o, en el seu cas, als seus representants.

L’article 4 de la Llei 39/2015 descriu el concepte d’interessat en el procediment administratiu, considerant com a tal:

a. Els qui promoguin el procediment com a titulars de drets o interessos legítims.

b. Els qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin ser afectats per la decisió que s'adopti en aquest.

c. Aquells els interessos legítims dels quals puguin ser afectats per la resolució i es personin en el procediment mentre no s'hagi dictat una resolució definitiva.

A la vista de la documentació que obra a l’expedient, el peticionari i els interessats podran al·legar i presentar els documents acreditatius que estimin pertinents, en un termini de deu dies hàbils a computar a partir de l’endemà de rebre la notificació de l’obertura del tràmit d’audiència.

Tramitació

Valorada la documentació aportada, si aquesta no és correcta rebrà un requeriment perquè s’esmenin els errors detectats.

Documentació que cal aportar

  • Formulari degudament emplenat.
  • Acreditació de la representació (quan correspongui).

Normativa

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya.
  • Decret 12/1992, de 20 de gener i Ordre de 23 de gener de 1992, per la qual es fa efectiva la delegació que preveu el Decret 12/1992, de 20 de gener.
  • Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s'estableix el procediment d'autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l'adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.

Més informació

Política de privacitat:

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació sobre les dades que ens ha proporcionat en aquest formulari.

Les dades personals que consten en aquest formulari seran incorporades a les bases de dades del Col·legi.

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat del tractament: Portar a terme totes les activitats inherents a la seva condició de precol·legiat/ada, o col·legiat/ada.

Conservació de la informació: La informació es conservarà mentre vostè sigui precol·legiat o col·legiat, i durant el temps que sigui necessari per a respondre les responsabilitats que en poguessin derivar del seu tractament.

No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat de l'usuari, en concret a través de la web, llevat les necessàries per a comprovar els requisits per a accedir a la precol·legiació i mantenir aquesta condició.

Legitimació: El seu consentiment, la Llei de Col·legis professionals, els Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la normativa de transparència.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Seleccioneu un tràmit

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic