Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Transmissió oficina de farmàcia: presentació sol·licitud d’autorització

Les sol·licituds de transmissió de les oficines de farmàcia es tramiten i es resolen en els col·legis de farmacèutics, d’acord amb el Decret 12/1992, de 20 de gener, que regula la delegació de competències del conseller de Salut a les citades corporacions. 

La transmissió d'una oficina de farmàcia es pot dur a terme a través de:

Herència per causa de mort del farmacèutic titular de l’oficina de farmàcia. (Aquest tipus de transmissió es contempla de manera separada en un altre tràmit).

El procediment compta amb dues fases, la primera consisteix en l'autorització per a la transmissió i la segona en l'autorització i registre de l'escriptura del canvi de titularitat.

Per cadascuna de les fases els interessats han d’abonar les despeses de tramitació corresponents.

Requisits

 • Transmitent: ser titular-propietari o propietari civil d’una oficina de farmàcia.
 • Adquirent: ser farmacèutic col·legiat i no ser titular-propietari de cap oficina de farmàcia en el moment de la nova adquisició

Tramitació

Procediment

En els casos de transmissió per compravenda/traspàs o per donació se segueix el mateix procediment, amb alguna diferència (vegeu la documentació requerida).

Presentació de la Sol·licitud

A través del portal de tràmits es presenta una única sol·licitud per transmissió. Per tant, ha d’haver-hi una part que actuï com a presentador, escollit lliurement per les parts.

S’ha d’emplenar un únic formulari adjuntant dues instàncies de sol·licitud d’autorització: una sol·licitant l’autorització per transmetre l’oficina de farmàcia i l’altra sol·licitant l’autorització per adquirir-la. Aquestes han d’estar signades digitalment pel/s propi/s transmitent/s o adquirent/s. S’ha de fer servir el model d’instància que es troba a disposició en l'apartat Documents, afegint les dades personals, la identificació de l’oficina de farmàcia, el tipus de transmissió i indicant en l’expositiu el que se sol·licita.

El departament que tramita aquestes sol·licituds comprova les incompatibilitats en què pot incórrer l’adquirent, les càrregues que pesen sobre l’oficina de farmàcia objecte de transmissió i n’informa l’adquirent. Tanmateix si sobre l’oficina de farmàcia consta una hipoteca mobiliària o qualsevol altre gravamen, s’informa al creditor.

També es verifica l’existència de farmacèutic regent o substituts/adjunts, o copropietaris, que ostenten un dret d’adquisició preferent i, per tant, és necessària l’aportació de les declaracions de renúncia de llur dret. No serà necessària aquesta renúncia si l’únic que l’ostenta és el propi adquirent, o en cas de donació.

Un cop presentada la sol·licitud es rebrà el codi del tràmit en l’adreça de correu electrònic indicada a aquest efecte, mitjançant el qual podran fer-ne el seguiment.

Despeses de tramitació:

La sol·licitud es començarà a tramitar un cop s’hagin fet efectives les despeses de tramitació que corren a càrrec del transmitent o de l'adquirent.

Resolució

Un cop la Junta de Govern autoritza la transmissió es notifica als interessats perquè en el termini de dos mesos presentin l’escriptura de transmissió.

Presentació de l’escriptura 

 • Presencialment: al registre d’entrada
 • Fer el pagament de les despeses

És necessari presentar la còpia autèntica de l'escriptura amb el justificant d'haver-la presentat a l'oficina liquidadora d'impostos de la Generalitat de Catalunya.

Valoració dels documents

Des del Departament d’Assessoria Jurídica del Col·legi es fa la valoració dels documents i s’informa la Junta de Govern per a la seva aprovació.

Un cop aprovat el canvi de titularitat per la Junta de Govern, s’incorpora un segell d’autenticació i registre del COFB i es retorna l'escriptura a l’interessat.

Tràmits posteriors al Departament de Salut (Acta de canvi de titularitat)

El nou titular ha de posar-se en contacte amb la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció d’Assistència Sanitàries i Farmacèutiques a Barcelona per formalitzar el canvi de titularitat, mitjançant el seu portal de tràmits electrònics.

Documentació que cal aportar

Per a la presentació de la sol·licitud d'autorització de transmissió

Sol·licitud signada digitalment emplenant el formulari amb totes les dades que obligatòriament han de constar:
 • Instància de sol·licitud del transmitent
 • Instància de sol·licitud de l’adquirent
 • Renúncia del farmacèutic regent o substituts/adjunts o copropietari/s, si n’hi ha. Aquesta renúncia no cal quan la transmissió de l’oficina de farmàcia és per donació.

Per a l'aprovació de l'escriptura

Documents que cal adjuntar amb l’escriptura (només per l'adquirent)

 • Instància de presentació de l’escriptura amb les dades personals, la designació del compte bancari on s’ha de fer el càrrec de les despeses del servei, les dades de l’escriptura (data, acte, notari i núm. de protocol) i la sol·licitud del canvi de titularitat
 • Copia autèntica de l’escriptura liquidada d’impostos
 • Acord de facturació de l’última liquidació
 • Escrit de designació de compte Caixabank
 • Certificat de titularitat del compte corrent per facturar de Caixabank
 • Designació de distribuïdor
 • En cas d’haver-hi més d’un adquirent, el NIF i la constitució de la Comunitat de Béns

Documents

Normativa

 • Llei 31/1991, de 13 de desembre d’ordenació farmacèutica de Catalunya.
 • Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s’estableix el procediment d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Més informació

Política de privacitat:

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació: 

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: Tramitació d’expedients assessoria jurídica.

Legitimació: Exercici de les competències delegades del Departament de Salut.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic