Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Certificats

Certificat col·legiació (autogestionable)

Certificat per acreditar la vostra col·legiació. Aquest tipus de certificat expressa la modalitat de col·legiació, amb exercici o sense exercici, i fa referència a l'estat de col·legiació a la data en què s'emet el certificat.

Certificats de titularitat (autogestionable)

Certificat per acreditar la titularitat d'una oficina de farmàcia.

El farmacèutic titular d'oficina de farmàcia pot obtenir un certificat de la titularitat-propietat de la seva oficina de farmàcia mitjançant aquest tràmit.

Aquest certificat és molt útil i necessari per acreditar davant les entitats de distribució i/o els laboratoris la vigència de la legalitat de l'autorització administrativa de l'oficina de farmàcia per poder adquirir els medicaments dels magatzems de distribució i/o dels laboratoris, d'acord amb el que preveu l’article 8 del RD 782/2013 d'11 d'octubre sobre distribució de medicaments d'ús humà.

Certificat de quotes col·legials: declaració renda (autogestionable)

Certificat per la declaració de la renda: desgravació de quotes col·legials.
Aquest certificat conté la informació fiscal de les quotes de l'any anterior:

Treballadors per compte aliè

Les quotes satisfetes als col·legis professionals es poden desgravar quan la col·legiació sigui obligatòria, en la part corresponent a les finalitats essencials d'aquestes institucions, amb un límit anual de 500,00 €.
La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional no té la consideració de despesa deduïble.

Autònoms

Com per exemple, els titulars d'oficina de farmàcia, es poden desgravar sense límit anual tant les quotes satisfetes als col·legis professionals com la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional.

Certificat Responsabilitat Civil Professional

Certificat que acredita la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil professional. Aquesta pòlissa és la que segons l’article 9 de la Llei 7/2006 de 31 de maig de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, els professionals tenen el deure de cobrir els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de la seva professió.

Certificat Good Standing / bones pràctiques

Certificat per acreditar que el col·legiat no ha estat objecte de cap sanció disciplinària per falta lleu o greu, ni de condemna per sanció ferma que comporti la inhabilitació per a l’exercici de la professió o de càrrecs públics.
Certificat que s’acostuma a demanar als farmacèutics que han cursat la llicenciatura o el grau a Espanya per poder exercir a l’estranger.
També disponible en anglès.

Certificat baixa col·legiació

Certificat que acredita la baixa com a col·legiat del Col·legi de farmacèutics de Barcelona especificant la data oficial en que la Junta de Govern del COFB la va aprovar.
L’acostumen a requerir els Col·legis de farmacèutics per certificar que el farmacèutic que tramita l’alta, si és el cas, ha estat col·legiat al COFB.

Certificat d’exercici professional

Certificat que acredita la modalitat de col·legiació actual del col·legiat. Només constaran les modalitats d’exercicis professionals que s’hagin tramitat oficialment a través del Col·legi.

Certificat de mèrits

Certificat que acredita al col·legiat la seva vida professional documentada al Col·legi com a meritació a aportar en un procés de selecció. Només constaran totes aquelles variacions d’exercici professional que s’hagin tramitat oficialment a través del Col·legi.

Certificat de col·legiació i de pagament de quotes

Certificat que acredita la vostra col·legiació i estar al corrent del pagament de les quotes col·legials. Aquest tipus de certificat expressa la modalitat de col·legiació, amb o sense exercici.

Més informació

Política de privacitat:

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació sobre les dades que ens ha proporcionat en aquest formulari.

Les dades personals que consten en aquest formulari seran incorporades a les bases de dades del Col·legi.

Responsable de tractament: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat del tractament: Portar a terme totes les activitats associades al tràmit sol·licitat.

Conservació de la informació: La informació es conservarà durant el temps que sigui necessari per a respondre de les responsabilitats que en poguessin derivar del seu tractament.

No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat de l'usuari en concret a través del web. 

Legitimació: El seu consentiment, les Lleis de Col·legis professionals, els Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la normativa de transparència.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Seleccioneu un tràmit

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic