Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Llibres Oficials: sol·licitud

Sol·licitud del llibre receptari oficial i/o del llibre de comptabilitat d’estupefaents.

En el llibre receptari els farmacèutics responsables d'una oficina de farmàcia, d'un servei de farmàcia hospitalària o d'un centre mèdic o dipòsit de medicaments han d'anotar totes les dispensacions de fórmules magistrals, preparats oficinals, medicaments psicòtrops i aquells medicaments d'ús humà dispensats per a ús veterinari. 

En el llibre d'estupefaents s'anotaran totes les dispensacions de medicaments i fórmules magistrals que continguin substàncies estupefaents. 

La dispensació de medicaments psicòtrops, fórmules magistrals i els medicaments dús humà amb recepta veterinària, s'han de registrar en el "llibre receptari oficial".

El moviment de medicaments i substàncies estupefaents i psicotròpiques, s’ha de comptabilitzar (entrada-sortida) al “llibre de comptabilitat d’estupefaents”. 

Ambdós llibres poden ser en suport paper o suport electrònic.

En cas de portar els llibres en suport digital, cal comunicar prèviament al Servei d’Inspecció de Farmàcia. 

Cal revisar periòdicament que tots els camps estiguin ben omplerts.

Llibre receptari oficial: data de dispensació (dia, mes i any); núm. ordre consecutiu; nom i cognoms del prescriptor i núm. de col·legiat o codi d’identificació assignat per les administracions competents a les receptes del Sistema Nacional de Salut o número de targeta militar d’identitat en el cas de les receptes de la Red Sanitaria Militar de las Fuerzas Armadas i en el seu cas, l’especialitat oficialment acreditada que exerceixi.; codi d’identificació del pacient assignat per les administracions competents a les receptes del Sistema Nacional de Salut, número del DNI a les receptes de l’àmbit privat, i per a ciutadans estrangers, el que s’assigna a la targeta sanitària europea o el seu certificat provisional substitutori, o NIE o el número de passaport per a ciutadans no comunitaris. 

En el cas de les fórmules magistrals, s’anotarà a més, la composició qualitativa i quantitativa, i el núm. de la guia d’elaboració (pròpia o de la farmàcia autoritzada a elaborar a tercers).

Llibre de comptabilitat d’estupefaents:

Pel que fa als moviments d’entrada: el nom del distribuïdor farmacèutic, el núm. del val de compra, el nombre d’envasos i l’estoc final.

Pel que fa als moviments de sortida: el número de la recepta; nom, cognoms i DNI del pacient; nom, cognoms i núm. de col·legiat del prescriptor; DNI de la persona que recull la medicació; estoc final.

Tramitació

1. El cost dels llibres s'actualitza cada any (vegeu costos).

 

2. Els farmacèutics titulars d'oficina de farmàcia poden sol·licitar els llibres a càrrec de la liquidació de la facturació de medicaments al SNS.

3. En el cas que la sol·licitud la presentin responsables dels serveis de farmàcia hospitalària, centre mèdic o dipòsit de medicaments, l'abonament del cost del llibre i diligència, i en el seu cas de l'enviament, s'ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte ES79 2100 5000 5402 0008 9630.

4. En la mateixa sol·licitud es pot escollir si es recolliran a la recepció del col·legi o si s'opta perquè s'enviïn a l'oficina de farmàcia. Aquesta segona opció comporta uns costos per enviament que es carreguen a la citada liquidació.

5. Si s'opta per recollir els llibres al COFB, s'ha de tenir en compte que cada dilluns es porten a diligenciar a Sanitat els llibres sol·licitats durant la setmana anterior i es recullen els deixats el dilluns anterior. Si s'ha optat per venir al Col·legi a recollir-los i passats 60 dies de la data de la comanda encara no s'han recollit, s'enviaran a la farmàcia amb un càrrec addicional per les despeses de tramesa.

6. En suport DIGITAL: cal demanar-ho al servei d'inspecció del Departament de Salut a l'adreça de correu electrònic: sif.sgaias.salut@gencat.cat.

 

En el cas que el farmacèutic sol·licitant sigui responsable de servei de farmàcia hospitalària o centre mèdic, haurà d'adjuntar el justificant de la transferència bancària i el justificant d'autorització al Departament de Salut per a l'obertura d'un dipòsit de medicaments.

Passats els deu dies des de la presentació de la sol·licitud, es poden recollir. És aconsellable trucar abans de venir, per comprovar que els llibres es poden retirar.

Documentació que cal aportar

Formulari degudament emplenat i, si escau, el comprovant de la transferència bancaria.

Normativa

  • Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació. 
  • Ordre 13 de maig de 1985.
  • RD 2829/1977 pel qual es regulen les substàncies i els preparats medicinals psicotròpics.
  • Reial Decret 1675/2012, de 14 de desembre, pel qual es regulen les receptes oficials i els requisits especials de prescripció i dispensació d’estupefaents per a ús humà i veterinari.
  • Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
  • Instrucció del SIF per comunicar el canvi a suport digital.

Més informació

Política de Privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona

Finalitat: Gestionar la demanda i el lliurament dels llibres oficials. El termini de conservació de les dades està condicionat a la realització dels tràmits pertinents en cada cas i, un cop expirat, les dades seran cancel·lades fins que prescriguin les accions legals contra l'ús inadequat d'aquestes. Transcorregut l'esmentat termini, les dades es destruiran. 

Legitimació: Llei de Col·legis professionals i Estatuts del Col·legi.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Seleccioneu un tràmit

    Tramitar Llibres Oficials Titulars OF
    Tramitar Llibres Oficials Dipòsit de Medicaments o Servei de Farmàcia
Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic