Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Talonari de vals d'estupefaents: sol·licitud

Sol·licitud de talonari de vals d’estupefaents per poder fer la comanda d’aquests medicaments al distribuïdor farmacèutic. 

El val d'estupefaents és el document de caràcter sanitari, normalitzat i obligatori, amb el que les oficines de farmàcia, els serveis de farmàcia d'hospital, magatzems de distribució i laboratoris farmacèutics adquireixen les substàncies i medicaments estupefaents precisos pel desenvolupament de l'activitat que tenen autoritzada.

Tramitació

És un tràmit semipresencial, ja que si bé la petició es pot fer per via telemàtica, s'ha de recollir en el Col·legi. 

La recollida del talonari la pot fer el farmacèutic titular, el substitut i/o una persona autoritzada pel farmacèutic titular.

Només es proporciona un talonari per farmàcia o servei de farmàcia.

Sempre s'identifica a la persona que recull el talonari amb el DNI o document equivalent.

Per demanar un nou talonari, en l'antic només han de quedar 20 vals d'estupefaents.

Modalitats:

El farmacèutic es desplaça al Col·legi per recollir el talonari nou.

Un cop enviada la sol·licitud el farmacèutic rebrà un correu de recepció que li indicarà que pot passar pel Col·legi a recollir-lo.

En cas que no vingui personalment, a través del formulari pot autoritzar a una altra persona. Aquesta s'haurà d'identificar amb el seu DNI o document equivalent.

La persona que reculli el formulari ha de portar el talonari antic i el segell de l‘oficina de farmàcia o del servei de farmàcia per poder recollir el nou.

Es pot optar perquè s'enviï el talonari nou a l’oficina de farmàcia o al Servei de Farmàcia d'Hospital.

En cas que el farmacèutic titular o el cap del servei de farmàcia o el substitut opti per aquesta modalitat, ho ha d’indicar en el formulari. El cost del missatger va a càrrec del farmacèutic.

Un cop enviat el formulari degudament emplenat, el farmacèutic introduirà en un sobre tancat el talonari antic, el segell de l’oficina de farmàcia o del servei de farmàcia de l’hospital, fotocòpia del seu DNI o document equivalent, i una autorització signada per tal que el missatger que porta el sobre pugui recollir el talonari nou.

Quan arriba el missatger al Col·legi, s’identifica amb el DNI o document equivalent, es comprova que estigui tot correcte, (talonari antic, amb un màxim de 20 vals, autorització i fotocòpia DNI o document equivalent del farmacèutic titular), es prepara el talonari nou que s’incorpora en el sobre juntament amb el talonari antic i el segell de l’oficina de farmàcia o del servei de farmàcia d’hospital, convenientment precintat, per què el missatger autoritzat ho retorni a l’oficina de farmàcia.

Documentació que cal aportar

  • Formulari emplenat
  • Talonari antic de vals d’estupefaents (sense vals o amb un màxim de 20)
  • Segell de l’oficina de farmàcia o del servei de farmàcia d’hospital
  • Autorització signada pel farmacèutic titular o del cap del servei de farmàcia  si  la persona que recull el talonari no és ni el farmacèutic titular ni el substitut, juntament amb la fotocopia del DNI o document equivalent. 
  • DNI o document equivalent de la persona que recull el talonari.

Normativa

  • Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació.
  • Reial Decret 1675/2012, de 14 de desembre, pel qual es regulen les receptes oficials i els requisits especials de prescripció i dispensació d’estupefaents per a ús humà i veterinari.
  • Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

Més informació

Política de Privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: Gestionar les comunicacions de sospita de recepta falsa per complir amb una de les finalitats de la corporació. El termini de conservació de les dades està condicionat a la realització dels tràmits pertinents en cada cas i, un cop expirat, les dades seran cancel·lades fins que prescriguin les accions legals contra l'ús inadequat d'aquestes. Transcorregut l'esmentat termini, les dades es destruiran. 

Legitimació: Llei de Col·legis professionals i Estatuts del Col·legi.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: www.farmaceutics.cofb.net

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic