Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Nova oficina de farmàcia: Designació de local

En la sol·licitud d'autorització per instal·lar una nova oficina de farmàcia el sol·licitant pot designar, en la primera fase del procés, el local on la pretén instal·lar, però a la pràctica aquesta designació no es fa fins que es resol que a l'àrea bàsica de Salut hi cap l'oficina de farmàcia sol·licitada.

Un cop ferma la resolució d'autorització, el farmacèutic sol·licitant rebrà una notificació (per via electrònica) en la que se li comunicarà que disposa de tres mesos a partir de la seva rebuda, o des que aquesta notificació es consideri correctament practicada, per designar el local on projecta instal·lar la farmàcia amb la documentació que faci referència a les característiques del local, el seu emplaçament i la justificació de la seva disponibilitat jurídica.

Aquest termini inicial de tres mesos, es pot allargar fins a un mes i mig més si, abans de la finalització dels tres mesos, el farmacèutic sol·licitant presenta un escrit demanant aquesta pròrroga.

Tramitació

Un cop presentada la documentació, si manca algun dels documents o dades exigits, es requerirà l'interessat per tal que, en un termini de deu dies, aporti els documents preceptius que més endavant s'indiquen.

Si un cop transcorregut un període de tres mesos des de la notificació esmentada no s'ha designat el local, la resolució a què es refereix l'apartat anterior quedarà sense efecte i s'arxivarà l'expedient.

Un cop designat el local, el procediment seguirà els següents tràmits:

1. S'hauran de practicar els amidaments de les distàncies existents entre aquest i les oficines de farmàcia més properes ja establertes, les autoritzades prèviament pendents de l'acta oficial d'obertura, i el centre d'atenció primària capçalera d'àrea bàsica, d'acord amb la normativa vigent sobre aquesta matèria. Així mateix, s'haurà de comprovar que el local reuneixi les condicions que estableix l'article 7 del Decret 168/1990, de 3 de juliol.

Per aquest tràmit, el farmacèutic sol·licitant haurà d'abonar la taxa corresponent al cost de l'amidament de les distàncies en el moment de designar el local. Consulteu les despeses de tramitació corresponents.

Si no efectua aquest pagament, es paralitza l'expedient i un cop transcorreguts tres mesos des de la paralització, es procediria l'arxiu de l'expedient.

2. Seguidament, s'ha de posar de manifest l'expedient als farmacèutics amb oficina de farmàcia autoritzada a la mateixa àrea bàsica de salut i als farmacèutics que, per raó de proximitat, es puguin veure afectats per la nova instal·lació, per tal que, en un termini de deu dies, al·leguin i presentin els documents que considerin convenients.

3. Presentades les al·legacions o exhaurit el termini per fer-ho, l'expedient restarà pendent de resolució, mitjançant la qual s'autoritzarà o denegarà la instal·lació de l'oficina de farmàcia sol·licitada en el local designat.

4. La resolució de l'expedient s'ha de notificar a tots els interessats.

5. La resolució esmentada s'ha d'emetre en el termini màxim de tres mesos des que finalitza el termini per presentar les al·legacions.

En cas de manca de resolució expressa en el termini indicat, la sol·licitud s'entén desestimada.

Documentació que cal aportar

1. Justificació documental de la disponibilitat jurídica del local.

2. Croquis que assenyali l'emplaçament del local i la seva situació envers les oficines més properes i els centres d'atenció primària que siguin capçalera d'àrea bàsica.

3. Certificació expedida per un tècnic competent, visada pel col·legi professional corresponent, on consti l'estat de construcció del local, la superfície útil de què disposa, el detall de la seva distribució, les plantes que ocuparà, la localització exacta i les característiques dels seus accessos des de la via pública.

Amb la sol·licitud s'ha d'abonar la taxa corresponent a la medició de la distància existent entre el local que es proposa i les oficines de farmàcia més properes i el o els centres d'atenció primària també més propers al local.

Normativa

Llei 31/1991 de 13 de desembre d'ordenació farmacèutica de Catalunya.

Decret 12/1992, de 20 de gener i Ordre de 23 de gener de 1992, per la qual es fa efectiva la delegació que preveu el Decret 12/1992, de 20 de gener.

Decret 40/1992 de 17 de febrer pel qual s'estableix el procediment d'autorització per a la creació, la construcció, l'adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.

Decret 168/1990 de 3 de juliol pel qual s'estableixen els requisits tècnic-sanitaris que han de complir les oficines de farmàcia.

Decret 141/1992 de 4 d'agost pel qual s'estableix el procediment d'amidament de les distàncies que les oficines de farmàcia han de guardar envers les més properes i els centres d'atenció primària capçalera d'àrea bàsica.

Llei 15/2000, de 29 de desembre de mesures fiscals i administratives (taxes).

Més informació

Política de privacitat:

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: Tramitació d’expedients assessoria jurídica.

Legitimació: Exercici de les competències delegades del Departament de Salut.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic