Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Col·legiació: alta/baixa/reingrés/pre-col·legiació

La incorporació al col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l’exercici de les professions col·legiades, en els termes establerts per la legislació vigent.

Què són els col·legis professionals?

Els col·legis professionals són corporacions de dret públic dotades de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar per aconseguir l’acompliment de llurs finalitats. Els actes que dicten tenen una doble naturalesa jurídica en funció de la potestat en virtut de la qual actuen. D’una banda, quan actuen com a administració pública estan sotmesos al dret administratiu, d’altra, tenen una base associativa privada i, per tant, algunes de les activitats que desenvolupen estan sotmeses a les normes del dret privat.

Qui pot estar col·legiat? 

Tot aquell que estigui en possessió del títol de Grau o Llicenciat en Farmàcia.

Qui ha d’estar col·legiat?

L’ingrés dels farmacèutics al Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona és condició prèvia i requisit indispensable per poder exercir la professió en qualsevol de les seves modalitats, quan el domicili professional únic o principal del farmacèutic estigui situat a la província de Barcelona. Per als llicenciats/graduats en farmàcia que no exerceixin la professió, la col·legiació és voluntària.

Quan es pot sol·licitar la col·legiació?

És indispensable estar en possessió del títol de llicenciat /grau de farmàcia

Quines són les vies per presentar la sol·licitud de col·legiació?

De forma presencial amb cita prèvia o telemàticament a través del portal de tràmits. En aquest darrer cas la sol·licitud s’haurà de signar mitjançant el certificat electrònic.

Quin cost té el tràmit de la col·legiació?

En l’actualitat la quota d’accés a la col·legiació és de: (veure quotes 2024)

No té cap cost en les circumstàncies següents:

• Dins del primer any d'haver obtingut el Grau en Farmàcia, llevat que sigui per reingrés
• Patir una minusvalidesa
• Provenir d'un altre Col·legi de farmacèutics, llevat que faci més de dos mesos de la data de baixa de la col·legiació de l'altre col·legi

Sí té cost:

• Quan fa més d'un any de l'obtenció de la llicenciatura o grau, incloent els pre-colegiats
• En el cas de reingrés
• Quan provenint d'un altre Col·legi de farmacèutics, faci més de dos mesos de la data de baixa de la col·legiació

Quin és l’import de la quota mensual de col·legiació?

(Consulteu el quadre de quotes)

(Quotes 2024)


PRE-COL·LEGIACIÓ

Tots aquells estudiants que hagin superat els 210 ECTS poden acollir-se a aquesta modalitat. La pre-col·legiació dona als estudiants l'oportunitat de conèixer el Col·legi i de gaudir d'alguns avantatges en els serveis que presta.

Quin cost té?

L'accés és gratuït.

Què m'ofereix?

Permet l'accés a la borsa de treball, a la web del Col·legi i a cursos de formació.

Tramitació

Col·legiació

La sol·licitud de col·legiació es pot fer de forma presencial, amb cita prèvia o telemàticament a través del portal de tràmits. En aquest darrer cas la sol·licitud s’haurà de signar amb certificat electrònic, i caldrà finalitzar el tràmit de forma presencial.

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar els documents que es relacionen en el següent apartat. Un cop presentada, l'interessat rebrà per correu electrònic el codi del tràmit, mitjançant el qual podrà fer-ne el seguiment. 

Un cop revisada tota la documentació, el Departament de Secretaria la validarà i, si tot és correcte, ho presentarà a la primera Comissió Permanent de la Junta de Govern que se celebri per a la seva aprovació.

Quan l’interessat hagi d’abonar la quota d’accés a la col·legiació, la validació queda supeditada al pagament previ de la citada quota.

Una vegada aprovada la col·legiació s’envia una notificació per mitjans electrònics, adjuntant l’acord de la Junta de Govern on s’informa del número de col·legiat. També es proporcionen les claus d'usuari i contrasenya per a accedir a la web de col·legiats del Col·legi.

En el cas que el tràmit es faci presencial, el carnet de col·legiat s'envia per correu postal.

Si el tràmit s’ha fet en línia, el nou col·legiat s’haurà de personar al Col·legi, amb el DNI, per recollir el carnet i fer el registre de la signatura manuscrita.

Caldrà que demani Cita prèvia. 

Comunicació de Baixa

El farmacèutic col·legiat pot demanar la baixa de col·legiació en qualsevol moment, presentant la sol·licitud a través d'aquest portal emplenant el formulari corresponent. 

Un cop resolta la baixa per la Junta de Govern, es notificarà a l'interessat. 

Pre-col·legiació

La sol·licitud es pot fer de forma presencial o a través del portal de tràmits.

Un cop revisada tota la documentació, el Departament de Secretaria la validarà i, si tot és correcte, ho presentarà a la primera Comissió Permanent de la Junta de Govern que se celebri per a la seva aprovació.

Una vegada aprovada la pre-col·legiació s'envia una notificació per mitjans electrònics adjuntant l’acord de la Junta de Govern i es proporcionen les claus d’usuari i contrasenya per a accedir a la web de col·legiats del Col·legi.

Baixa de pre-col·legiació

La baixa de pre-col·legiació es produeix de forma automàtica en qualsevol de les següents circumstàncies:

 • Per col·legiació
 • Per haver transcorregut el termini de dos mesos des de que l'interessat ha finalitzat els seus estudis
 • Per haver transcorregut dos anys des que es concedeix la pre-col·legiació.

* Els col·legiats provinents d'altres col·legis han d'aportar el certificat de baixa de col·legiació o, en cas de continuar col·legiat, el certificat de modalitat de col·legiació.

Documentació que cal aportar

COL·LEGIACIÓ

Tràmit en línia

 • Emplenar el formulari.
 • Titulació: autorització amb el codi de verificació per a fer la consulta al Ministeri d'Educació i Formació Professional.
 • Certificat de l’entitat bancaria de la titularitat del compte corrent de domiciliació de rebuts.
 • Si prové d'un altre col·legi de Farmacèutics de l'Estat Espanyol, certificat de baixa de col·legiació.
 • Fotografia mida carnet.
 • Carnet d’identitat.

 

Tràmit presencial 

 • Títol de llicenciat o graduat en farmàcia o, en el cas de no tenir-lo, resguard corresponent de la titulació: autorització amb el codi de verificació per a fer la consulta al Ministeri d'Educació i Formació Professional.
 • Si prové d'un altre col·legi de Farmacèutics de l'Estat Espanyol, certificat de baixa de col·legiació.
 • Certificat de l’entitat bancaria de la titularitat del compte corrent de domiciliació de rebuts.
 • Carnet d’identitat.

 

Estrangers

Documents d'identificació i titulació específics per a estrangers (tant en línia com presencial).

PRE-COLEGIACIÓ

Tràmit presencial i/o en línia

 • Emplenar el formulari.
 • Còpia de l'expedient acadèmic facilitada per la Secretaria de la Universitat, on consta el número de crèdits superats.
 • Fotocòpia del DNI o NIE per totes dues cares.
 • Autorització de consulta a la Universitat sobre la data de finalització dels estudis de farmàcia: vegeu formulari.

Normativa

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació sobre les dades que ens ha proporcionat en aquest formulari.

Les dades personals que consten en aquest formulari seran incorporades a les bases de dades del Col·legi.

Responsable de tractament: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat del tractament: Portar a terme totes les activitats inherents a la seva condició de pre-col·legiat/ada, o col·legiat/ada.

Conservació de la informació: La informació es conservarà mentre vostè sigui pre-col·legiat o col·legiat, i durant el temps que sigui necessari per a respondre les responsabilitats que en poguessin derivar del seu tractament.

No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat de l'usuari, en concret a través de la web, llevat les necessàries per a comprovar els requisits per a accedir a la pre-col·legiació i mantenir aquesta condició.

Legitimació: El seu consentiment, la Llei de Col·legis professionals, els Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la normativa de transparència.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Seleccioneu un tràmit

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic