Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Vacances de l'oficina de farmàcia: comunicació

Amb caràcter general les oficines de farmàcia romandran tancades per vacances per un període no superior a un mes cada any.

L'article 2.4 de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, estableix que es garanteix a la població l'assistència farmacèutica permanent. A aquests efectes, s’encomana al Departament de Sanitat i Seguretat Social regular l'horari d'atenció al públic, els serveis d'urgència, les vacances i el tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia de Catalunya, tenint en compte les característiques de població i geogràfiques de cada àrea bàsica de salut, per cobrir adequadament les necessitats d'atenció farmacèutica de la població.

A fi de possibilitar el tancament en període de vacances es fixaran els torns entre les oficines de farmàcia de cada àrea bàsica de salut, segons les seves característiques, de manera que quedi garantida l'assistència farmacèutica permanent de tota la població.
Durant aquest període com a mínim, un terç de les oficines de farmàcia de cada àrea bàsica de salut hauran de romandre obertes al públic. En el cas que una àrea bàsica de salut disposi de menys de tres oficines de farmàcia, hi ha d'haver com a mínim una oficina oberta al públic.

Tramitació

La comunicació de les vacances l’ha de fer el titular de l'oficina de farmàcia accedint a l’aplicació, on es demanarà que s’acrediti amb el seu certificat digital.

Normativa

  • D'acord amb el Decret 12/1992, de 20 de gener, correspon als col·legis de farmacèutics de Catalunya, per delegació del conseller de Sanitat i Seguretat Social, fixar l'horari ordinari, els torns d'urgència, els períodes de vacances i autoritzar el tancament temporal de les oficines de farmàcia, amb l'audiència prèvia dels interessats i amb subjecció a les previsions del present Decret.
  • Igualment, de conformitat amb el Decret 12/1992, de 20 de gener, el conseller de Sanitat i Seguretat Social és l'òrgan competent per conèixer els recursos ordinaris que s'interposin contra els acords dels col·legis de farmacèutics en aquestes matèries.
  • Decret 321/1996, d’1 d’octubre, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia.
  • Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: tramitació d’expedients de secretaria.

Legitimació: llei de Col·legis professionals i Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Destinataris: no es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment, llevat d’aquelles que es consideren de fons accessibles al públic.

Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic