Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Horari de l'oficina de farmàcia: comunicació

Tot farmacèutic titular d’oficina de farmàcia oberta al públic té l’obligació de comunicar a la ciutadania l’horari oficial d’atenció al públic.

L'article 2.4 de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, estableix que es garanteix a la població l'assistència farmacèutica permanent. A aquests efectes, s’encomana al Departament de Sanitat i Seguretat Social (Departament de Salut) regular l'horari d'atenció al públic, els serveis d'urgència, les vacances i el tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia de Catalunya, tenint en compte les característiques de població i geogràfiques de cada àrea bàsica de salut, per cobrir adequadament les necessitats d'atenció farmacèutica de la població.

Els horaris de les farmàcies poden ser els ordinaris de cada població o superiors als ordinaris.

Pel que fa a l’horari ordinari de les farmàcies:

1. S'entén per horari ordinari d'atenció al públic l'horari durant el qual les oficines de farmàcia han de romandre obertes i prestar atenció farmacèutica, exclosos els torns d'urgència.

2. L'activitat d'atenció farmacèutica a les oficines de farmàcia en horari ordinari es fixa en 1.800 hores anuals, que es distribuiran proporcionalment en dies laborables de dilluns a divendres, matí i tarda, i dissabte al matí.

3. A fi i efecte de facilitar l'accés dels usuaris al servei, l'horari ordinari ha de ser uniforme dins el mateix municipi.

4. Excepcionalment, en casos degudament justificats, i sempre que el servei d'atenció farmacèutica estigui prou cobert amb les oficines de farmàcia més properes, es podrà autoritzar el tancament de l'oficina de farmàcia un dia laborable setmanal, sempre que se'n doni la difusió corresponent.

Pel que fa a la realització d'horaris superiors a l'ordinari:

Per tal de poder planificar adequadament la fixació de l'horari ordinari i dels serveis d'urgència del conjunt de farmàcies de cada àrea bàsica de salut, el titular de l'oficina de farmàcia que realitzi horaris superiors als establerts com a obligatoris, haurà de complir els requisits següents:

1. Ho haurà de comunicar al col·legi de farmacèutics, amb anterioritat al primer dia hàbil del mes de novembre.

2. S'haurà de comprometre a mantenir durant el període d'un any natural l'horari que ha comunicat.

3. L'horari superior haurà de cobrir, en tots els casos, l’horari sencer establert com ordinari de la població.

4. Durant l'horari d'atenció el públic és preceptiva la presència i actuació professional dels farmacèutics degudament col·legiats i reglamentàriament exigits per a cadascuna de les oficines de farmàcia, i els requisits tecnicosanitaris que garanteixin una correcta atenció farmacèutica.

Documentació que cal aportar

Acreditació del nombre de farmacèutics

Abans de comunicar l’horari superior a l’ordinari, el farmacèutic titular de l’oficina de farmàcia haurà d’haver acreditat el nomenament de farmacèutics substituts necessari per garantir l’actuació i presència professional del farmacèutic durant tot l’horari en què l’oficina de farmàcia estigui oberta al públic d’acord amb la taula següent:

hores anuals
 
farmacèutics
1800 - 3100
 
1
3101 - 4500
 
2
4501 - 6200
 
3
6201 - 8000
 
4
8001 - 8760
 
5

 

Normativa

  • D'acord amb el Decret 12/1992, de 20 de gener, correspon als col·legis de farmacèutics de Catalunya, per delegació del conseller de Sanitat i Seguretat Social, fixar l'horari ordinari, els torns d'urgència, els períodes de vacances i autoritzar el tancament temporal de les oficines de farmàcia, amb l'audiència prèvia dels interessats i amb subjecció a les previsions del present Decret.
  • Igualment, de conformitat amb el Decret 12/1992, de 20 de gener, el conseller de Sanitat i Seguretat Social és l'òrgan competent per conèixer els recursos ordinaris que s'interposin contra els acords dels col·legis de farmacèutics en aquestes matèries.
  • Decret 321/1996, d’1 d’octubre, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia.
  • Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: Tramitació d’expedients de secretaria.

Legitimació: Llei de Col·legis professionals i Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment, llevat d’aquelles que es consideren de fons accessibles al públic.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic