Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Herència oficina de farmàcia

L’oficina de farmàcia constitueix una autorització administrativa que es pot transmetre per actes "inter-vivos" o "mortis causa" amb l’únic requisit que l’adquirent o adquirents siguin farmacèutics. Les comunitats autònomes han de regular les formes, condicions, terminis i altres requisits de la transmissió d’aquests establiments. Els Col·legis de Farmacèutics de Catalunya tramiten i resolen les sol·licituds sobre la transmissió hereditària de l'oficina de farmàcia per competència delegada del conseller de Salut.

Hereus no farmacèutics

Segons l’article 9 de la Llei d’ordenació farmacèutica de Catalunya, esdevinguda la mort del farmacèutic titular de l’oficina de farmàcia, els hereus d’aquest poden alienar-la en el termini màxim de 18 mesos, termini durant el qual haurà d’haver al capdavant de l’oficina de farmàcia un farmacèutic regent. La transmissió de l’oficina de farmàcia s’haurà de fer seguint el procediment establert en el tràmit específic del portal de tràmits.

Hereus farmacèutics

Si en el moment de la mort algun dels seus hereus és farmacèutic i compleix els requisits exigits legalment, aquest pot continuar al capdavant de l’oficina de farmàcia.

Continuïtat per estudis

Si el seu cònjuge o algun dels seus descendents que tingui la qualitat d’hereu es troba cursant els estudis universitaris de farmàcia i manifesten la voluntat d’exercir la professió en l’oficina de farmàcia una vegada finalitzats aquests, es pot autoritzar el nomenament d’un farmacèutic regent. La continuïtat per estudis obliga al beneficiari a justificar, el mes de març de cada any, a partir de l’any següent de l’autorització, el resultat dels estudis del curs acadèmic anterior, mitjançant la presentació al Col·legi de Farmacèutics dels certificats acadèmics corresponents. La pèrdua de dos cursos consecutius o de tres alterns, segons el pla d’estudis de la Facultat, comporta la caducitat del dret de continuïtat i, en aquest cas, caldrà efectuar el tancament o la transmissió de l’oficina de farmàcia en el termini de divuit mesos, comptats a partir de la data en què esdevingui ferma en via administrativa la resolució que declara la caducitat d’aquest dret. 

Nomenament d’un farmacèutic regent

Quan es fa el nomenament d’un farmacèutic regent, aquest haurà d’assumir les mateixes responsabilitats professionals que el titular d’una oficina de farmàcia, d’acord amb el que disposa l’article 2 de la citada Llei d’ordenació farmacèutica. En aquest cas en el segell de l’oficina de farmàcia haurà de figurar el nom del regent i la seva condició.

No caldrà el nomenament d’un farmacèutic regent en els casos de copropietat. Els farmacèutics cotitulars assumiran la responsabilitat de tota l’activitat, amb independència del percentatge de cotilularitat que els pertany, respectant la propietat dels hereus en el termini fixat per la normativa. 

Conseqüències de la defunció d’un farmacèutic titular-propietari

En el moment en què el Col·legi té coneixement de la defunció d’un farmacèutic titular-propietari d’una oficina de farmàcia es produeix un bloqueig en les liquidacions de les factures per la dispensació de medicaments a càrrec del sistema nacional de salut, mútues d’accidents de Treball i entitats d’assegurança lliure, de manera que fins que no consten acreditades les persones hereves del farmacèutic difunt, no es pot disposar dels imports corresponents. Aquestes quantitats resten retingudes fins el moment en que es presenta la documentació que acredita l’acceptació de l’herència i el compliment de les obligacions tributàries.

No obstant això, mentre no s’aporta la documentació necessària per procedir al canvi de propietat-titularitat, per un termini màxim de sis mesos (prorrogables prèvia justificació de les causes que hagin de motivar l’aplaçament), totes aquelles persones que acreditin ostentar la seva posició d’hereu forçós del farmacèutic difunt podran sol·licitar del Col·legi l’abonament, a compte de les quantitats retingudes, de les factures que es meritin pel normal funcionament de l’oficina de farmàcia.

En aquest cas la sol·licitud haurà d’anar signada per tots els hereus amb la designació d’un d'ells que es farà càrrec de la presentació de les factures al Departament de Comptabilitat del Col·legi, de recollir els xecs nominatius i d’abonar als proveïdors, als empleats, les rendes del lloguer del local i altres despeses de l’oficina de farmàcia.

Herència jacent

No caldrà recórrer a aquest sistema de pagaments si els hereus constitueixen una herència jacent. L’herència jacent s’ha de donar d’alta davant l’Agència Tributària, obtenir un NIF i comunicar-ho al Col·legi. Un cop es comunica al Col·legi es produeix el desbloqueig de les quantitats corresponents a la liquidació. L’herència jacent tributarà en el règim d’entitats jurídiques d’atribució de rendes.

Tramitació

Tots els tràmits s’han de fer de forma presencial al Col·legi.

S’ha de demanar cita prèvia al Departament d’Assessoria Jurídica i tramitació d’expedients del Col·legi.

En aquesta cita s’informarà detalladament als hereus dels tràmits que s’han de dur a terme i de la documentació que s’ha de presentar per optar a una de les possibilitats que estableix la normativa.

El primer pas que s’ha de fer en cas que en l’oficina de farmàcia no hi hagi cotitularitat, és nomenar un farmacèutic regent en el termini d’un mes a comptar a partir de la data en la que el col·legi se n’assabenta de la defunció.

Cal que la sol·licitud de nomenament de regent es presenti doble: els hereus per una banda i el farmacèutic que ha de ser nomenat per una altra.

Els hereus hauran de presentar un escrit i aportar tota la documentació que fa referència a la seva condició d’hereus.

Per poder fer el canvi de titularitat/propietat en favor de l’hereu farmacèutic i/o hereu no farmacèutic caldrà presentar la documentació pertinent.

Resolució de la Junta de Govern

El nomenament de regent, l’abonament de factures a compte de les quantitats retingudes, el canvi de titularitat-propietat i la continuïtat per estudis han de ser resoltes per la Junta de Govern. Els acords de la Junta de Govern sobre aquest tràmits es notifiquen als interessats/afectats per mitjans electrònics. A aquest efecte hauran de comunicar una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte.

Tant el farmacèutic regent com el farmacèutic hereu que adquireix l’oficina de farmàcia seran donats d’alta al SIFARE, per poder signar receptes, tramitar la facturació i fer qualsevol tràmit a través del sistema de recepta electrònica.

Formes de tramitació

 • Presencial

  Carrer Girona, 64

  08009 - Barcelona

  932440710


  Horari: 9:00 a 18:00 de dilluns a dijous i divendres de 8:00 a 14:30.

  (Horari d'estiu: del 15 de juliol al 31 d'agost de 8:00 a 14:30)Documentació que cal aportar

a) Nomenament de farmacèutic regent: cal presentar dues instàncies o una instància signada per ambdós sempre que no superi un màxim de 5 cosignants:

 • Instància dels hereus (prèviament acreditats com a tals) sol·licitant del Col·legi el nomenament de farmacèutic regent a la persona per ells designada perquè assoleixi la responsabilitat professional de l’oficina de farmàcia.
 • Instància del farmacèutic designat pels hereus sol·licitant autorització del Col·legi perquè sigui nomenat farmacèutic regent.
 • Col·legiació, en el cas de no estar col·legiat. 
 • Pagament del servei pel nomenament de farmacèutic regent.

b) Documentació que tenen que aportar els hereus a l’expedient del causant:

 • Instància
 • Certificat de defunció original
 • Original del certificat de darreres voluntats
 • Testament original
 • En el cas que no hi hagi testament la declaració d’hereus "ab intestato"
 • Quan no hi hagi testament, o havent-hi, durant el termini en el que no està disponible, per poder fer els tràmits davant el Col·legi, els successors hauran d’acreditar la seva condició d’hereus legals aportant còpia del llibre de família i dels seus respectius DNI

 

c) Documentació que cal aportar per la continuïtat per estudis:

A banda de la documentació prevista en l’apartat b), el següent:

 • Instància sol·licitant la continuïtat per estudis
 • Acreditació mitjançant certificat de la Universitat corresponent, conforme el beneficiari estava cursant estudis de farmàcia en el moment de la defunció del farmacèutic titular.
 • Justificant dels resultats acadèmics, el mes de març de cada any.

 

Per fer el canvi de titularitat-propietat:

a) Instància sol·licitant l’aprovació del canvi titularitat i/o propietat

a.1 Hereus no farmacèutics:

 • Escriptura pública d’acceptació d’herència, liquidada d’impostos, on estigui reflectit l’hereu o hereus que accepten la propietat civil de l’oficina de farmàcia.

a.2 Hereus farmacèutics:

 • Escriptura pública d’acceptació d’herència, liquidada d’impostos.

Si el farmacèutic hereu no està col·legiat, haurà de sol·licitar prèviament la seva col·legiació.

 

b) Despeses:

En tots els casos s’hauran d’abonar les despeses corresponents.

Normativa

 • Article 9 de la Llei 31/1991 d'ordenació farmacèutica de Catalunya
 • Articles 20 al 22 de l'Ordre de 21 de novembre de 1979 del Ministeri de Sanitat

Més informació

Política de Privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals se li proporciona la següent informació: 

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: Tramitació d’expedients assessoria jurídica.

Legitimació: Exercici de les competències delegades del Departament de Salut.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic