Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Modificació del local de l'oficina de farmàcia: sol·licitud d’autorització

El Col·legi tramita les sol·licituds per modificar el local en què està situada una oficina de farmàcia.

Per delegació del/a conseller/a de Sanitat, els col·legis de farmacèutics de Catalunya exerceixen la competència de tramitar i resoldre les peticions d'instal·lacions noves, trasllats, modificacions de local i transmissió de les oficines de farmàcia, així com els nomenaments de regents i tancaments temporals i definitius.

Qui la pot demanar?

Els farmacèutics titulars propietaris d’oficina de farmàcia i el seu representant legal.

Com demanar-la?

Per via telemàtica a través del portal de tràmits, amb signatura digital mitjançant el formulari.

Tramitació

La tramitació de l’expedient depèn de si es demana una modificació de l’accés o es mantenen els accessos existents.

Pagament de la taxa, obligatori. El pagament de la taxa és obligatori i constitueix un requisit previ per a l’admissió i l'inici del tràmit. Consulteu les despeses de tramitació corresponents. 

Incoació

Una vegada abonada la taxa i emplenats tots els camps del formulari, el peticionari rep per correu electrònic el codi del tràmit, mitjançant el qual pot fer-ne el seguiment. 

En cas que faltin alguns documents requerits, l’interessat rebrà una notificació en la qual se li proporcionen deu dies, a comptar a partir de la data de rebuda de la notificació o des que aquesta es consideri correctament practicada d’acord amb allò que estableix l’article 43 de la Llei de Procediment Administratiu (39/2015 d’1 d’octubre) per esmenar les deficiències.

Tràmit d’audiència (només en cas de modificació de l'accés)

Es donarà vista els farmacèutics de l’àrea bàsica de salut afectada per la petició i altres farmacèutics interessats, com per exemple: farmacèutics instal·lats d’ABS properes, perquè en un termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la recepció de l’ofici del Col·legi, o quan es consideri correctament practicada d’acord amb el que disposa l’article 43 de la Llei de Procediment Administratiu (39/2015 d’1 d’octubre), perquè puguin examinar l’expedient i fer-hi al·legacions. 

Valoració dels documents

El Departament d’Assessoria Jurídica del Col·legi valora la documentació i informa la Junta de Govern per a la resolució.

Resolució

La resolució de la Junta de Govern es notifica els interessats pels de mitjans electrònics disponibles.

Tràmits posteriors amb Sanitat

Quan la resolució de la Junta de Govern esdevé ferma, el titular s'ha de posar en contacte amb la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció d’Assistència Sanitàries i Farmacèutiques a Barcelona per formalitzar l’acta de modificació de local, per via del portal de tràmits electrònics.

Documentació que cal aportar

Formulari degudament emplenat

1) AMB MODIFICACIÓ D’ACCÈS

  • Disponibilitat jurídica del local, si amplia.
  • Documentació tècnica local: amidaments de farmàcies més pròximes, plànol del local actual i projecte.

2) SENSE MODIFICACIÓ D’ACCÈS 

  • Disponibilitat jurídica del local, si amplia.
  • Documentació tècnica local: plànol del local actual i projecte.

Normativa

  • Llei 31/1991, de 13 de desembre d’ordenació farmacèutica de Catalunya. Modificada per la Llei 21/2001 de 28 de desembre, per la Llei 15/2005 de 27 de desembre, per la Llei 10/2011 de 29 de desembre i per la Llei 2/2014, de 27 de gener.
  • Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s’estableix el procediment d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia. 
  • Decret 141/1992, de 3 de juny, pel qual s’estableix el procediment d’amidament de les distàncies que les oficines de farmàcia han de guardar envers les més properes i els centres d’atenció primària.
  • Decret 168/1990, de 3 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits tècnic-sanitaris que han de complir les oficines de farmàcia.
  • Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives, actualitzada per Ordre SLT/116/2020, de 7 de juliol, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestionen el Departament de Salut i els organismes i entitats que en depenen.

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb allò que estableixen el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals se li proporciona la següent informació: 

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: tramitació d’expedients d'assessoria jurídica.

Legitimació: exercici de les competències delegades del Departament de Salut.

Destinataris: no està prevista cap cessió a tercers, llevat de les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades i altres drets, d’acord amb allò que diu la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic