Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tancament oficina de farmàcia: sol·licitud d’autorització

El tancament voluntari d’una oficina de farmàcia ha de ser de caràcter temporal i la sol·licitud s’ha de tramitar en el Col·legi de Farmacèutics. 

El farmacèutic titular propietari d’una oficina de farmàcia pot demanar el tancament voluntari de la seva oficina de farmàcia.

Tipus de tancament

  • Un dia periòdic a la setmana (art. 2.2 Decret 321/1996)
  • Superior a dos dies e inferior a un mes (art. 12.2 Decret 321/1996)
  • Superior a un mes i inferior a dos anys.(art. 12.3 Decret 321/1996)

Per delegació del/a conseller/a de Sanitat, els col·legis de farmacèutics de Catalunya tenen competència per tramitar i resoldre les peticions d'instal·lacions noves, trasllat, tancaments, modificacions de local i transmissió de les oficines de farmàcia, i els nomenaments de regents, els tancaments temporals i definitius.

Tramitació

Requisits

No tenir serveis d’urgències adjudicats o acreditar que el servei farmacèutic està garantit.

Qui el pot demanar?

El farmacèutic titular propietari d’una oficina de farmàcia o el seu representat legalment acreditat.

Com el pot demanar?

Per via telemàtica mitjançant el portal de tràmits, amb signatura digital 

Un cop presentada la sol·licitud, l'interessat rebrà per correu electrònic el codi del tràmit, mitjançant el qual podrà fer-ne el seguiment. 

Valoració de la sol·licitud

El Departament d’Assessoria Jurídica del Col·legi i de Secretaria valoren la documentació presentada i informen la Junta de Govern per ser la seva aprovació.

Resolució

1) En el cas de tancament d’un dia setmanal el Departament de Secretaria es responsabilitza del tràmit i proposa a la Junta de Govern l’acord.

2) Comunicació tancament (superior a 2 dies i inferior a 1 mes). El Departament d’Assessoria Jurídica valora la documentació i trasllada la proposta de comunicació de tancament a la Junta de Govern.

Un cop la Junta de Govern es dóna per assabentada de la comunicació es notifica als interessats (peticionari i farmacèutics instal·lats a la mateixa ABS)

També s’adverteix al farmacèutic que si l’esmentat tancament supera la duració d’un mes i és inferior a dos anys, quan pretengui la reobertura haurà de demanar la autorització corresponent, de conformitat amb la normativa aplicable, tal com diu l’apartat següent. 

3) Autorització del tancament (superior a 1 mes i inferior a 2 anys)

Un cop la Junta de Govern ha autoritzat el tancament de l’oficina de farmàcia es notifica via mitjans electrònics als interessats (peticionari i farmacèutics instal·lats a la mateixa ABS).

Aquest termini no és prorrogable; per tant, si la farmàcia no tornés a obrir passats aquests dos anys, el tancament voluntari autoritzat es considera definitiu d’acord amb el que preveu l’article 12.4 del Decret 321/1996) i, per tant, l’autorització administrativa de l’oficina de farmàcia caduca.

Per a reobrir, abans que hagin passat els dos anys, el titular s'ha de posar en contacte amb la Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitàries i Farmacèutiques a Barcelona per a formalitzar l'acta de reobertura, mitjançant el seu Portal de tràmits electrònics.

No hi ha despeses per aquest tràmit.

Documentació que cal aportar

No cal acreditar el motiu.

Una vegada emplenats tots els camps del formulari, el peticionari rebrà un correu electrònic amb codi del tràmit.

Normativa

  • Llei 31/1991, de 13 de desembre d’ordenació farmacèutica de Catalunya. 
  • Decret 321/1996, d’1 d’octubre sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia.
  • Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s’estableix el procediment d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.
  • Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb allò que estableixen el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals se li proporciona la següent informació: 

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: tramitació d’expedients d'assessoria jurídica.

Legitimació: exercici de les competències delegades del Departament de Salut.

Destinataris: no està prevista cap cessió a tercers, llevat de les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades i altres drets, d’acord amb allò que diu la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic