Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Sospita de recepta falsa: comunicació

El farmacèutic o el prescriptor que sospita de l’autenticitat d’una recepta mèdica hauria d’informar el Col·legi de Farmacèutics per la via del portal de tràmits.

L’objectiu de la comunicació és detectar el possible ús incorrecte/desviat de medicaments, recopilar la informació per informar els col·legiats i les administracions responsables de vetllar per la salut pública.

Cal adoptar les mesures pertinents abans de dispensar i comprovar que la recepta és correcta.

El farmacèutic en cas de dubte de l'autenticitat de la recepta, pot no dispensar els medicaments prescrits.

El prescriptor que hagi estat informat que circulen receptes d'autenticitat dubtosa en les què consta com a prescriptor, ha de presentar denúncia als Mossos d’Esquadra i fer arribar la còpia, a més del Col·legi de Metges de Barcelona, al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona per tal que pugui informar els titulars d’oficina de farmàcia i evitar la dispensació del medicament prescrit.

Tramitació

El farmacèutic ha d’intentar primer establir contacte amb el prescriptor o amb el centre mèdic que consta a la recepta per informar de la sospita de recepta falsa i fer les comprovacions pertinents.

Ha de comunicar el fet al COFB mitjançant el formulari d'aquest portal de tràmits.

El prescriptor, un cop feta la denúncia als Mossos d’Esquadra, ha d'emplenar el formulari corresponent i adjuntar la còpia de la denúncia.

La comunicació rebuda s’introdueix a la base de dades VALIDPRESCRIP i es processa per redactar els comunicats que es publicaran a la web de col·legiats i per informar les autoritats davant del requeriment.

Documentació que cal aportar

  • Formulari degudament emplenat.
  • Imatge de la recepta de la qual se sospita l'autenticitat amb les dades del pacient ocultes.
  • El prescriptor ha d'adjuntar la còpia de la denúncia feta als Mossos d’Esquadra.

Normativa

  • Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació.
  • Reial Decret 2829/1977, de 6 d’octubre, pel qual es regulen les substàncies i preparats medicinals psicotròpics, així com la fiscalització i inspecció de la seva fabricació, prescripció o dispensació.
  • Reial Decret 1675/2012, de 14 de desembre, pel qual es regulen les receptes oficials i els requisits especials de prescripció i dispensació d’estupefaents per a ús humà i veterinari.
  • Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
  • Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya.

Més informació

Política de Privacitat

De conformitat amb allò que estableixen el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona

DPO (DPD): Mercedes Gras Balaguer

Finalitat: Gestionar les comunicacions de sospita de recepta falsa per complir amb una de les finalitats de la corporació. El termini de conservació de les dades està condicionat a la realització dels tràmits pertinents en cada cas i, un cop expirat, les dades seran cancel·lades fins que prescriguin les accions legals contra l'ús inadequat d'aquestes. Transcorregut aquest termini, les dades es destruiran.

Legitimació: Llei de col·legis professionals i Estatuts del Col·legi.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat de les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades i altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic