Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Queixa, reclamació o denúncia: intervenció de la Comissió de Deontologia

L'usuari pot presentar la seva queixa, reclamació o denúncia al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.

Existeix un pas previ que consisteix en que l’interessat presenti una queixa, reclamació o denúncia davant el titular de l’oficina de farmàcia amb els models oficials que des de l’establiment se li han de proporcionar d’acord amb el que disposa el Decret 121/2013 de 26 de febrer.

El full oficial de queixa, reclamació o denúncia consta de 3 exemplars, 1 per a la persona consumidora, 1 per a l'establiment i 1 per a l'organisme habilitat. Aquest Decret estableix que la persona consumidora ha de conservar el seu exemplar, i lliurar al responsable de l'oficina de farmàcia l'exemplar per a l'establiment. El responsable està obligat a donar resposta a la persona consumidora en el termini d'1 mes.

Transcorregut el mes, si la resposta no és satisfactòria, la persona consumidora s'ha d'adreçar a l'organisme habilitat, en aquest cas, al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.

La Comissió de Deontologia, delegada de la Junta de Govern del Col·legi, és qui ho tramita.

La persona consumidora pot enviar a la Comissió de Deontologia, el full oficial de reclamació, queixa o denúncia que li han proporcionat des de l'oficina de farmàcia correctament emplenat, adjuntant-lo al formulari d'aquest portal.

En el cas de no disposar del full de reclamació haurà d'emplenar el formulari que se li proporciona en aquest portal.

Tramitació

Un cop emplenat el formulari, l’interessat rebrà al seu correu electrònic un rebut de recepció amb indicació del número de registre adjudicat.

Si el formulari no està correctament emplenat, l’interessat rep un requeriment perquè esmeni els defectes detectats o aporti proves que acreditin els fets en cas de denúncia. Aquests defectes poden ser: I) manca del nom del professional denunciat, II) les dades que identifiquen el denunciant, III) la descripció correcta dels fets denunciats, IV) la falta de signatura del formulari i V) la manca de tiquets de compra, receptes, envasos, necessaris per acreditar els fets denunciats.

No és possible tramitar un formulari en què no consti la identificació de la persona que el presenta i la signatura corresponent, independentment del fet que la Comissió de Deontologia posi en marxa les actuacions corresponents. En aquest cas, l’interessat no té accés al resultat de les gestions fetes.

Si la persona interessada no esmena o no aporta la documentació sol·licitada en un termini màxim de tres mesos, la Comissió de Deontologia proposarà l’arxivament de la queixa, reclamació o la denuncia, i n’informarà l’interessat.

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, només pot actuar en les queixes, reclamacions o denúncies per fets succeïts a Barcelona i per professionals farmacèutics col·legiats (ciutat i província).

Les comprovacions a realitzar poden necessitar d’un període de temps fins que es pot tractar l’assumpte a la Comissió de Deontologia. Aquest fet pot suposar un alentiment en el tràmit. En qualsevol moment, la persona interessada pot consultar en quin punt està el tràmit.

El procediment que se segueix és:

1. Trasllat de la queixa, reclamació o denúncia al farmacèutic titular.

2. Exposició del cas en la sessió de la Comissió de Deontologia.

3. Acord de la Comissió. Els acords poden consistir en:

a) Fer més comprovacions (citació, inspecció). Recollida aquesta informació, el cas torna al punt 2.

b) Proposta d’incoació d’expedient disciplinari.

c) Proposta d’arxivament de les actuacions per manca de proves o d’entitat dels fets denunciats i comunicació als interessats.

d) Resolució de la queixa, reclamació o denúncia.

4. Escrit de resposta al denunciant i al denunciat.

5. Tancament de l’expedient i arxiu de la queixa, la reclamació o la denúncia.

6. Passats cinc anys de la data de l’arxiu, la documentació és destruïda.

Documentació que cal aportar

 • Formulari degudament emplenat.
 • Adjuntar si escau, full oficial de queixa, reclamació i denúncia, còpia del tiquet de compra, de la recepta mèdica, fotografia, o qualsevol document que pugui ser considerat com una prova dels fets.

Normativa

 • Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
 • Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
 • Codi de Deontologia de la professió farmacèutica.
 • Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya.
 • Decret 321/1996, d’1 d’octubre, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia.
 • Decret 168/1990, de 3 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits tècnico-sanitaris que han de complir les oficines de farmàcia Llei ús garanties.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació

POLÍTICA DE PRIVACITAT D’ACORD AMB EL RGPD (UE) 2016/679, DE 27 D’ABRIL, I LA LLEI 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS

 

Responsable del tractament de dades: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona, NIF Q0866002I, carrer Girona, núm. 64, 08009, Barcelona, e-mail deontologia@cofb.net.

DPO (DPD) Mercedes Gras Balaguer (dades de contacte, les mateixes).

Les seves dades formen part de la base de dades de deontologia de la qual és responsable el Col·legi.

La finalitat d’aquest tractament és poder gestionar les sol·licituds d’intervenció de la Comissió de Deontologia delegada de la Junta de Govern i les comunicacions rebudes per correu electrònic o postal, corresponents a les activitats específiques de Deontologia per complir una de les finalitats de la corporació. El termini de conservació de les dades està condicionat al temps que duren els tràmits a fer en cada cas, una vegada exhaurit aquest, les dades són cancel·lades fins que acaba el termini en què prescriuen les accions legals contra l’ús inadequat. Transcorregut aquest període, les dades són destruïdes.

El Col·legi està legitimat per tractar aquestes dades en virtut de les lleis de col·legis professionals i dels estatuts propis.

No es preveuen destinataris de la informació, llevat les comunicacions legalment previstes a les administracions públiques.

Vostè pot exercir el dret d’accés, de rectificació, de portabilitat i de limitació del tractament i el d’oposició i de supressió en cas que les dades hagin estat cancel·lades o deixin de fer-se servir per a la finalitat prevista, enviant una comunicació escrita per correu postal o electrònic a les adreces indicades al principi o presentant una denúncia a l’autoritat de protecció de dades per un ús inadequat del Col·legi, a l’AEPD, carrer Jorge Juan 6, 28001 Madrid.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic