Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Dubtes raonables sobre la validesa de la recepta (errors formals, incompletes...): comunicació

La recepta mèdica és un document de caràcter sanitari, normalitzat i obligatori que vehicula la prescripció i justifica la dispensació al pacient d’aquells medicaments i productes sanitaris subjectes a aquesta obligació.

Tot i que els requisits formals que han de complir estan regulats legalment, a vegades els farmacèutics que desenvolupen la seva activitat professional en oficines de farmàcia es troben amb receptes que no compleixen les exigències legals, fins al punt, en alguns casos, d’invalidar-les per a la dispensació. L’anterior genera situacions incòmodes de cara als pacients i situa al farmacèutic davant el dilema de fer-lo tornar a la consulta del prescriptor perquè esmeni la recepta, amb el consegüent retard en l’inici del tractament i la seva comprensible disconformitat, o dispensar-li el medicament, assumint el risc d’incomplir la normativa.

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona està treballant per a posar fi a aquesta situació i ha iniciat contactes amb el Col·legi de Metges de Barcelona per tal d’establir circuits de comunicació/notificació que evitin que la situació indicada es continuï produint. En el marc d’aquesta actuació, a través del tràmit de "Dubtes raonables sobre la validesa de la recepta", podeu fer-nos arribar aquelles que detecteu.

Aquest tràmit no està destinat a la comunicació de receptes falsificades, ni d’errors de prescripció, sinó a detectar i establir mesures per a evitar la repetició d’errors formals en les receptes.

Tramitació

En primer lloc, el farmacèutic ha d’intentar contactar amb el prescriptor, per tal de comprovar la legitimitat de la prescripció i del seu resultat n’informarà el pacient.

En segon lloc, comunicarà al Col·legi el cas, mitjançant el formulari i adjuntarà una imatge de la recepta sense les dades del pacient, que prèviament haurà ocultat.

Aquesta comunicació es registrarà a la base de dades VALIDPRESCRIP ERRORS i es tramitarà d’acord amb els circuits consensuats amb el COMB, amb l’objectiu que el COMB faci les actuacions pertinents per corregir aquests errors.

Documentació que cal aportar

  • Formulari degudament emplenat.
  • Imatge de la recepta de la qual es dubta de la seva validesa, havent-hi ocultat prèviament les dades del pacient.

Normativa

  • Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació.
  • Reial Decret 2829/1977, de 6 d’octubre pel qual es regulen les substàncies i preparats medicinals psicotròpics, així com la fiscalització i inspecció de la seva fabricació, distribució, prescripció i dispensació.
  • Reial Decret 1675/2012, de 14 de desembre, pel qual es regulen les receptes oficials i els requisits especials de prescripció i dispensació d’estupefaents per a ús humà i veterinari.
  • Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
  • Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’Ordenació Farmacèutica de Catalunya.

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb allò que estableixen el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

DPO (DPD): Mercedes Gras Balaguer.

Finalitat: Gestionar les comunicacions relatives als dubtes sobre la validesa de receptes per complir amb una de les finalitats de la corporació. El termini de conservació de les dades està condicionat a la realització dels tràmits pertinents en cada cas i, un cop expirat, les dades seran cancel·lades fins que prescriguin les accions legals contra l’ús inadequat d’aquestes. Transcorregut aquest termini, les dades es destruiran.

Legitimació: Llei de col·legis professionals i Estatuts del Col·legi.

Destinataris: La informació aportada podrà ser compartida amb el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), per tal de poder complir amb l’objectiu del tràmit (detecció i gestió d’errors formals de les receptes que poden afectar la seva validesa, per tal que es corregeixin).

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades i altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic