Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Beques

El Col·legi de farmacèutics de la província de Barcelona cada any fa una convocatòria de concessió de beques destinades a projectes d'investigació amb la finalitat de fomentar el desenvolupament de projectes relacionats amb l'atenció farmacèutica en qualsevol dels àmbits de les activitats professionals del/la farmacèutic/a que aporti un valor afegit a l'exercici professional. La durada dels treballs a dur a terme és d'un any i ha de coincidir amb el curs acadèmic de la convocatòria.

La dotació econòmica de les Beques es fixa en l'aprovació dels pressupostos corresponents a l'any de la convocatòria.

La convocatòria de la concessió de les beques surt publicada cada any.
Les candidatures s'hauran de formalitzar mitjançant la sol·licitud a través del portal de tràmits i hauran d'emplenar tots els camps del document que consta en el següent enllaç. Un cop emplenat aquest formulari, s'haurà de gravar en un arxiu en format PDF i incorporar-lo com a document amb l'escrit de sol·licitud que apareix quan es clica el botó tramitar.

Perquè la sol·licitud sigui vàlida cal complir les bases de la convocatòria a les que es pot accedir clicant el següent enllaç.

Juntament amb el formulari s'haurà d'enviar el CURRICULUM VITAE (màxim dues o tres pàgines i si és molt extens, les dades referides als darrers 10 anys) de la persona investigadora principal i el de cada un del personal investigador que hi col·labori, amb el detall de les dades personals, la formació acadèmica, l'experiència professional laboral i la informació relacionada amb la beca a l'apartat 5 (material i mètode).
Un cop rebuda la sol·licitud amb la documentació, el Col·legi confirmarà la seva recepció a través del correu electrònic facilitat per l'investigador principal.

IMPORTANT. Els documents (CV i annexos) no poden superar 1 MB. Per formalitzar les dades correctament s’ha d’utilitzar la darrera versió d’Adobe Reader. En qualsevol cas, si hi ha cap problema, no dubteu a trucar al COFB (93 244 07 10) i demanar pel Departament d'Informàtica.

Tramitació

Amb la presentació de la sol·licitud es proporciona un número de registre d'entrada amb expressió del dia i l'hora de presentació.

No s'admetran sol·licituds que es presentin més enllà de la data final prevista en la convocatòria.

Una còpia de totes les propostes presentades es facilitaran a tot el Tribunal, que faran la seva valoració i els puntuaran.

El/la cap de la Comissió de Beques informarà la Junta de Govern sobre la proposta que hagi obtingut el millor resultat en la puntuació, per tal que la Junta prengui l'acord d'atorgar la Beca a la proposta guanyadora.

L'acord de la Junta de Govern es farà públic a través dels mitjans de comunicació habituals del Col·legi.

Les persones guanyadores hauran de presentar els treballs becats davant el Tribunal, moment en el qual se’ls lliurarà el xec per l'import de la BECA.

Posteriorment, hauran de presentar la memòria del projecte becat per la seva validació per part del tribunal de BEQUES.

Si existís algun problema amb la documentació presentada, el Tribunal podria contactar amb la persona investigadora principal.

Normativa

  • Reglament de Beques
  • Estatuts del Col·legi de farmacèutics de la província de Barcelona

Més informació

Política de Privacitat

D’acord amb el RGPD (UE) 2016/679 de 27 d’abril i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa que el Col·legi de Farmacèutic de la província de Barcelona. NIF Q0866002I. Carrer Girona núm. 64, 08009 Barcelona, e-mail beques@cofb.net, és el responsable de tractament. Les seves dades formen part de la base de dades de la Comissió de beques i premis delegada de la Junta de Govern de la qual n’és responsable el Col·legi. La finalitat del tractament d’aquestes dades és la de gestionar els tràmits que es duen a terme per a la convocatòria i concessió dels premis que atorga el Col·legi. El termini de conservació estarà condicionat a la realització dels tràmits que siguin pertinents en cada convocatòria. Una vegada exhaurit, les dades seran cancel·lades i es destruiran quan finalitzi el termini de prescripció d’accions legals contra l’ús inadequat d’aquestes. El Col·legi està legitimat per tractar aquestes dades en virtut del consentiment de l’interessat, les Lleis de Col·legis professionals i dels seus propis Estatuts. No es preveuen destinataris de la informació, llevat les comunicacions legalment previstes a les administracions públiques. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i limitació en el tractament i el dret d’oposició i supressió en el cas que hagin estat cancel·lades o deixin de fer-se servir per a la finalitat amb la qual es van obtenir, mitjançant una comunicació escrita per correu postal o electrònic a les adreces indicades anteriorment. També té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic