Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional: adhesió / renúncia

El Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona ofereix als seus col·legiats una pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional que proporciona les garanties exigides per la Llei.

Què és?

L'article 9 de la Llei 7/2006 de 31 de maig de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, estableix que els professionals amb titulació tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança o garantia equivalent els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de la seva professió.

Aquest article també diu que, en el cas de professions col·legiades, els col·legis professionals han d’adoptar les mesures necessàries per a promoure i facilitar el compliment suficient del deure d’assegurança dels seus col·legiats.

Per comprovar les cobertures que t'ofereix la pòlissa col·lectiva d'RC del Col·legi pots consultar l'apartat "Documents".

Qui la pot sol·licitar?

Qualsevol farmacèutic col·legiat com a exercent al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

El canvi de la condició del col·legiat en exercici a sense exercici i la baixa de col·legiació, comporten la baixa automàtica de la pòlissa de responsabilitat civil professional (RCP).

Quins professionals tenen obligació de contractar la pòlissa?

Aquells farmacèutics col·legiats que exerceixen la professió per compte pròpia i/o són autònoms . En el cas de no tenir-la contractada amb el COFB han de presentar un justificant conforme la tenen amb una altra companyia.

Quina vigència té?

La cobertura de la pòlissa és vàlida mentre el col·legiat està donat d'alta i està al corrent del pagament de les quotes corresponents.

La pòlissa cobreix els sinistres ocorreguts durant el temps en què està contractada i es declarin fins un any després de finalitzar el darrer pagament de la prima.

Quin cost té?

La quota de la pòlissa és: (Veure quadre de despeses).

Es factura amb el rebut de col·legiació de les quotes dels col·legiats exercents.

Tenint en compte que les quotes són mensuals i es generen a principis de mes, si es vol renunciar a la pòlissa, s'ha de comunicar no més tard de l'últim dia del mes.

Tramitació

La sol·licitud es fa en el moment de la col·legiació o en un moment posterior per via telemàtica amb certificat digital. S'ha d'indicar si es demana l'adhesió o la renúncia.

Aquest tràmit passa per la Junta de Govern i és a partir de la data de l’aprovació de la Junta quan consta que un col·legiat s’ha acollit o ha renunciat a la pòlissa, amb efectes retroactius a la data de la petició.

Un cop presentada la sol·licitud, l'interessat rebrà per correu electrònic el codi del tràmit, mitjançant el qual podrà fer-ne el seguiment.

Documentació que cal aportar

  • Formulari degudament emplenat.

Normativa

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: tramitació d’expedients de Secretaria.

Legitimació: exercici de les competències propies previstes en la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l'exercici de les professions col·legiades i dels col·legis professionals.

Destinataris: no es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats, les necessaries per a la companyia asseguradora i/o les establertes legalment.

Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic