Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Placa identificativa: renovació

Els farmacèutics que prestin serveis professionals a l’oficina de farmàcia, segons l’article 4, 2on. de la Llei d’ordenació farmacèutica de Catalunya, llei 31/1991 de 13 de desembre, han de portar un distintiu que els identifiqui com a tècnic responsable de l’actuació farmacèutica de l’establiment.

Aquest distintiu només el podran sol·licitar els farmacèutics col·legiats amb nomenament de titular, regent, substitut o adjunt.

Tramitació

Fer la petició mitjançant el formulari.

Un cop presentada la sol·licitud, l'interessat rebrà per correu electrònic el codi del tràmit, mitjançant el qual podrà fer-ne el seguiment.

La placa identificativa es lliurarà mitjançant correu postal a l'adreça de l'oficina de farmàcia que indiqueu en el formulari de sol·licitud.

Normativa

  • Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacètuica de Catalunya 
  • Decret 321/1996, d’1 d’octubre, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia.
Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic