Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Serveis d’urgència de les oficines de farmàcia: comunicació

Fora de l'horari ordinari, es garantirà a través dels serveis d'urgència l'atenció farmacèutica a la població.

L'article 2.4 de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, estableix que es garanteix a la població l'assistència farmacèutica permanent. A aquests efectes, s’encomana al Departament de Sanitat i Seguretat Social regular l'horari d'atenció al públic, els serveis d'urgència, les vacances i el tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia de Catalunya, tenint en compte les característiques de població i geogràfiques de cada àrea bàsica de salut, per cobrir adequadament les necessitats d'atenció farmacèutica de la població.

Serveis d'urgència

1. S'estableixen serveis d'urgència diürns i serveis d'urgència nocturns, tant per als dies laborables com per als festius. Amb caràcter general el servei d'urgència diürn comprèn des de les 9 hores fins a les 22 hores i el servei d'urgència nocturn comprèn des de les 22 hores fins a les 9 hores del dia següent.

2. En l'atenció als serveis d'urgència hi han de participar totes les oficines de farmàcia.
Només quan concorrin circumstàncies de caràcter temporal excepcionals, degudament acreditades, que justifiquin que no es pot prestar aquest servei, es pot autoritzar que una oficina de farmàcia no participi en l'atenció dels serveis d'urgència. En aquest cas, s'haurà de garantir que el servei queda cobert a través d'altres oficines de farmàcia.

3. L'organització del servei d'urgència es podrà fer per torns rotatoris, i les oficines de farmàcia s'alternaran en l'atenció d'aquest servei.

4. Amb caràcter general, l'atenció del servei d'urgència comporta la presència física i continuada del farmacèutic en l'oficina de farmàcia. En els casos en què, per les característiques específiques de l'àrea bàsica de salut, es produeixi una elevada freqüència en els torns del servei d'urgència de determinades oficines de farmàcia, podrà autoritzar-se la realització de guàrdies localitzades. En aquest cas, s'hauran de fixar els mecanismes per garantir adequadament l'atenció farmacèutica urgent.

5. Durant el servei d'urgència s'han de dispensar tots aquells medicaments, productes sanitaris i productes dietoterapèutics de dispensació en farmàcia que siguin sol·licitats amb caràcter d'urgència, mitjançant prescripció facultativa i també quan es doni un problema de salut que requereixi una atenció farmacèutica immediata o que ho justifiqui.

Organització dels serveis d'urgència

1. S'organitzaran els torns d'urgència de les oficines de farmàcia d'acord amb els criteris següents:

a) Quan una àrea bàsica de salut comprengui més d'un municipi, els torns d'urgència es fixaran entre les oficines de farmàcia de l'àrea bàsica de salut.

b) Quan diverses àrees bàsiques de salut estiguin compreses en un mateix municipi, els torns de guàrdia es fixaran tenint en compte totes les oficines de farmàcia del mateix municipi.

c) Quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin, es podrà autoritzar l'organització dels serveis d'urgència entre oficines de farmàcia pertanyents a municipis i àrees bàsiques de salut diferents sempre que aquestes últimes siguin confrontants.

2. Els torns d'urgència es podran establir per dies o per setmanes.

Tramitació

La comunicació dels serveis d’urgència l’han de fer en línia els delegats de les ABS.

Pel que fa a les oficines de farmàcia de la ciutat de Barcelona, el Col·legi organitza el servei en base a les característiques de les àrees bàsiques de salut i el nombre d’oficines de farmàcia.

Normativa

  • Decret 321/1996 d’1 octubre, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia.

Informació sobre els serveis d'urgències

1. L'oficina de farmàcia que estigui atenent el servei d'urgència ha d'estar convenientment senyalitzada amb la creu de Malta lluminosa encesa, excepte quan es facin guàrdies localitzades, supòsit en el qual s'han de complir les especificacions de l'apartat 3 d'aquest mateix article.

2. En la façana de cada oficina de farmàcia hi ha d'haver, de forma visible, la informació sobre les oficines de farmàcia més properes que estiguin atenent el servei d'urgència.

3. Quan es presti el servei d'urgències a través de guàrdies localitzades, hi haurà d'haver indicada a la mateixa oficina de farmàcia, a les oficines de farmàcia més properes i al centre d'atenció primària més proper la manera d'accedir al servei.

4. Els col·legis de farmacèutics corresponents han de proporcionar la informació actualitzada sobre les oficines de farmàcia que estiguin atenent el servei d'urgència i sobre els canvis que s'hagin pogut produir en els torns de l'àrea bàsica de salut als centres d'atenció primària i hospitalària de referència, als ajuntaments afectats i als mitjans de comunicació que ho sol·licitin, per tal que els usuaris d'aquest servei puguin estar degudament informats.

Nombre d'oficines de farmàcia en servei d'urgència a les àrees bàsiques de salut urbanes

Servei d'urgència diürn

1. En les àrees bàsiques de salut urbanes, hi ha d'haver com a mínim una oficina de farmàcia atenent el servei d'urgència diürn per cada tres àrees bàsiques de salut o bé per cada 75.000 habitants. En cada cas, s'adoptarà el criteri del qual resulti un nombre d'oficines de farmàcia més gran.

Servei d'urgència nocturn

1. Els torns d'urgència nocturns de les oficines de farmàcia de les àrees bàsiques de salut urbanes s'organitzaran per municipis. El nombre mínim d'oficines de farmàcia que hi ha d'haver per atendre aquest servei d'urgència nocturn s'ha d'establir segons el següent criteri de població de cada municipi:
Una oficina de farmàcia fins a 100.000 habitants.
Dues oficines de farmàcia fins a 275.000 habitants.
A partir de 275.000 habitants, una oficina de farmàcia més per cada fracció de 160.000 habitants.

2. En els municipis que continguin més d'un sector sanitari, les oficines de farmàcia que atenguin el servei d'urgència s'han de distribuir de forma equitativa entre aquests sectors.

 

Nombre d'oficines de farmàcia en servei d'urgència a les àrees bàsiques de salut de muntanya i a les rurals i semiurbanes, i ubicació

1. El nombre i la distribució de les oficines de farmàcia en servei d'urgència diürn i nocturn en les àrees bàsiques de salut de muntanya i en les rurals i semiurbanes, llevat dels casos previstos a l'article 7.2, s'ha d'establir d'acord amb les pautes següents:

a) En els municipis on hi ha més d'una oficina de farmàcia que tinguin centre d'atenció primària amb atenció continuada, s'establirà un torn rotatori entre les oficines de farmàcia del municipi, de manera que hi hagi com a mínim una oficina de farmàcia atenent el servei d'urgència.
En casos degudament justificats i sempre que el servei d'atenció farmacèutica estigui suficientment cobert, podrà autoritzar-se l'agrupació amb oficines de farmàcia d'altres municipis de la mateixa ABS.

b) En els altres municipis de l'àrea bàsica on hi hagi tres o més oficines de farmàcia, s'establirà un torn rotatori entre aquestes, de manera que, com a mínim, hi hagi una oficina de farmàcia atenent el servei d'urgència.

c) Per a la resta de municipis de l'àrea bàsica de salut s'establiran torns d'urgència, de forma que el desplaçament utilitzant mitjans de transport habitual des dels diferents nuclis de població a l'oficina de farmàcia que atén aquest servei sigui inferior a 15 minuts.

d) Quan els municipis de l'àrea bàsica de salut tinguin com a màxim una oficina de farmàcia i no hi hagi centre d'atenció primària amb atenció permanent, es podrà establir un torn rotatori entre les oficines de farmàcia de l'àrea bàsica de salut, de manera que com a mínim hi hagi una oficina de farmàcia atenent el servei d'urgència a l'àrea bàsica de salut, sempre que el desplaçament amb mitjà de transport habitual entre els diferents nuclis de població i l'oficina seguin inferiors a 15 minuts.

2. En el cas que en un mateix municipi hi hagi àrees bàsiques de salut urbanes i àrees bàsiques de salut semiurbanes, als efectes de l'establiment dels torns d'urgència, les oficines de farmàcia d'aquest municipi tindran la mateixa consideració que les oficines de farmàcia de les àrees bàsiques urbanes.

3. Quan hi hagi més d'una oficina de farmàcia atenent el servei d'urgència nocturn a l'àrea bàsica de salut corresponent, aquestes s'han de localitzar preferentment en municipis diferents. 

  • D'acord amb el Decret 12/1992, de 20 de gener, correspon als col·legis de farmacèutics de Catalunya, per delegació del conseller de Sanitat i Seguretat Social, fixar l'horari ordinari, els torns d'urgència, els períodes de vacances i autoritzar el tancament temporal de les oficines de farmàcia, amb l'audiència prèvia dels interessats i amb subjecció a les previsions del present Decret.
  • Igualment, de conformitat amb el Decret 12/1992, de 20 de gener, el conseller de Sanitat i Seguretat Social és l'òrgan competent per conèixer els recursos ordinaris que s'interposin contra els acords dels col·legis de farmacèutics en aquestes matèries.
  • Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: tramitació d’expedients de secretaria.

Legitimació: llei de Col·legis professionals i Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Destinataris: no es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment, llevat d’aquelles que es consideren de fons accessibles al públic.

Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en les nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic