Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Farmacèutic regent: sol·licitud nomenament alta/baixa

El farmacèutic regent és aquell que ostenta la titularitat de l'oficina de farmàcia a falta de farmacèutic propietari. Per tant és el que cobreix la falta de farmacèutic titular per un període de temps limitat.L’article 3.2 de la Llei d’ordenació farmacèutica de Catalunya estableix els casos en que procedeix el nomenament d’un Regent:

 • Per defunció del farmacèutic propietari titular.
 • Per causa d’incapacitació legal per sentència judicial.
 
No serà necessari en els casos en els que hi hagi un farmacèutic co-titular que es posi al capdavant de l’oficina de farmàcia.
 
Per delegació del/a Conseller/a de Sanitat, els col·legis de farmacèutics de Catalunya exerceixen la competència de tramitació i resolució de les peticions sobre noves instal·lacions, trasllats, modificacions de local i transmissió de les oficines de farmàcia, així com els nomenaments de regents, els tancaments temporals i definitius.
 
Prèvia a la seva iniciació, s’aconsella que els interessats que necessitin dur a terme aquest tràmit es posin en contacte amb el Departament d’Assessoria Jurídica del Col·legi.
 
Requisits pel nomenament
 
El futur regent ha de ser farmacèutic col·legiat i no incórrer en cap de les incompatibilitats previstes en la normativa vigent. 
 
Ha de tenir el certificat digital de firma electrònica. 
 
Qui ho ha de demanar? 
 • Hereus del farmacèutic difunt o el tutor legal en cas d’incapacitació legal del farmacèutic titular de l'oficina de farmàcia,  per sentència ferma.
 • El farmacèutic que ha de ser nomenat regent.

 

Tramitació

Com es pot demanar?
 • Per via telemàtica a través del portal de tràmits, amb signatura digital. (formulari)
 • Presencialment, davant el registre del Col·legi.
 
Una vegada emplenats tots els camps del formulari, i adjuntada la documentació pertinent, els peticionaris rebran per correu electrònic el codi del tràmit mitjançant el qual podrà fer-ne el seguiment. 
 
Si la documentació es presenta de forma presencial, des del registre s’escanejarà la documentació i es tornaran a l’interessat els documents originals.
 
Si la documentació no està correctament presentada, des del departament d’Assessoria Jurídica, es posaran en contacte amb els sol·licitants per completar aquella informació que manqui.
 
Despeses de tramitació 
 
S’hauran d’abonar les despeses de tramitació (nomenament de Regent).
 
En l'últim pas després d'enviar el formulari, se sol·licitarà fer efectiu el pagament.
 
S'inicia el tràmit un cop s’han fet efectives les despeses de tramitació.
 
En el cas que la presentació de la documentació sigui presencial, es cobrarà en el mateix registre amb targeta.
 
Procediment
 
El departament d’Assessoria Jurídica comprova tota la documentació presentada, la validarà i farà una proposta d’acord a la Junta de Govern.
 
Finalització del tràmit
 
Les notificacions s'envien a través de mitjans electrònics.
 
Un cop la Junta de Govern autoritza el nomenament es notifica als interessats perquè es posin en contacte amb el Departament de Salut i complimentin el nomenament.
 
El Col·legi cada mes comunica al Servei d'Inspecció de Farmàcia les altes/baixes de nomenaments.

Documentació que cal aportar

 • Formulari signat pels hereus del farmacèutic difunt o pel tutor legal del farmacèutic incapacitat.
 • Formulari signat pel farmacèutic que tindrà el nomenament de regent.
 
S’ha d’adjuntar la següent documentació: 
 • En el cas dels hereus: la seva acreditació d’hereus (certificat de defunció, testament, llibre de família, DNIs).
 • En el cas d’incapacitació: la sentencia judicial i el nomenament de tutor.

Normativa

 • Reial Decret Legislatiu 1/2015 de 24 de juliol del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
 • Llei 31/1991, de 13 de desembre d’ordenació farmacèutica de Catalunya.

Més informació

Política de Privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: Tramitació d’expedients assessoria jurídica.

Legitimació: Exercici de les competències delegades del Departament de Salut.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional. 

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Seleccioneu un tràmit

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic