Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Instal·lació de nova oficina de farmàcia: sol·licitud d'autorització

Les oficines de farmàcia són establiments sanitaris subjectes a regulació per raons de garantia sanitària. El marc de la regulació vigent està en l’article 103 de la Llei general de sanitat 14/1986 de 25 d’abril, que introdueix els principis de planificació i ordenació, i continua amb la figura de l’autorització administrativa com a requisit previ per a les noves instal·lacions, el tancament, el trasllat i modificació del local, i la seva transmissió.

A partir de la Llei general de sanitat i en assumció de les competències, els parlaments de les comunitats autònomes van anar aprovant les Lleis d’ordenació farmacèutica, establint criteris de planificació d’acord amb les característiques de cada territori, la proporció d’habitants per oficina de farmàcia i les distàncies entre aquestes, i entre aquestes i els centres d’atenció primària més propers.

La Llei 31/1991 de 13 de desembre és la Llei d’ordenació farmacèutica en vigor a Catalunya, que estableix que l’àmbit territorial a tenir en compte respecte a l’ordenació i planificació de les oficines de farmàcia és l’àrea bàsica de salut.

Per delegació del/a Conseller/a de Salut, els col·legis de farmacèutics de Catalunya exerceixen la competència en la tramitació i resolució de les peticions sobre noves instal·lacions, trasllats, modificacions de local i transmissions de les oficines de farmàcia, així com els nomenaments de regents, adjunts i/o substituts, els tancaments temporals i definitius, d'acord amb el que disposa el Decret 12/1992 de 20 de gener i l'Ordre de 23 de gener de 1992.

El procediment per a la tramitació d’aquestes sol·licituds està regulat en el Decret 40/1992 de 17 de febrer.

Qui ho pot demanar?

El Farmacèutic.

Com es pot demanar?

A través del portal de tràmits del Col·legi de Farmacèutics.

Pagament de la taxa obligatori. El pagament de la taxa és obligatori i constitueix un requisit previ per a l’admissió de la sol·licitud i iniciar el tràmit.

Tramitació

Presentació de la sol·licitud (formulari) 

Un cop presentada la sol·licitud i abonada la taxa corresponent, el peticionari rebrà per correu electrònic el codi del tràmit, mitjançant el qual pot comprovar la presentació.

El formulari permet la concurrencia màxima de sis peticionaris de forma conjunta. Cada peticionari rebrà un correu electrònic per accedir al portal i signar la petició.

En el cas que hi hagi més d'un peticionari, qualsevol dels que signa podrà formalitzar el pagament de la taxa corresponent.

El/s peticionari/s haurà/n de rebre un e-mail de confirmació d'entrada i registre de la sol·licitud. Si no es rep cap e-mail, significa que la sol·licitud no ha estat correctament presentada i, per tant, no produirà cap efecte. 

Iniciat el tràmit i valorada la documentació aportada, l’interessat rebrà una notificació de conformitat i l’expedient quedarà a l’espera de la tramitació i resolució.

Esmenes de la petició

En el cas que alguns dels documents requerits no s’hagin presentat, l’interessat rebrà una notificació per mitjans electrònics, en la qual se li proporcionen deu dies, a comptar a partir de la data de recepció o des que aquesta es consideri correctament practicada, d’acord amb el que disposa l’article 43 de la Llei de Procediment Administratiu (39/2015 d’1 d’octubre), per esmenar les deficiències.

Tràmit d’audiència

Es donarà vista als farmacèutics amb oficina de farmàcia ubicada a l’àrea bàsica de salut afectada per la nova petició i a altres farmacèutics interessats (com per exemple altres peticionaris) perquè en un termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la recepció de l’ofici del Col·legi, o quan la notificació es consideri correctament practicada d’acord amb el que disposa l’article 43 de la Llei de Procediment Administratiu (39/2015 d’1 d’octubre), puguin examinar l’expedient i fer al·legacions.

Resolució de l’expedient, d’acord amb la proporció habitants per oficines de farmàcia obertes 

La Junta de Govern del Col·legi resoldrà la sol·licitud o les sol·licituds acumulades, d’acord amb la documentació presentada, tenint en compte les al·legacions que es puguin haver incorporat a l’expedient en el tràmit d’audiència. 

La Resolució serà ferma quan hagi transcorregut un mes des de la seva notificació, i sense que s’hagi interposat recurs. 

En el cas que no s’estigui conforme amb la resolució es pot presentar recurs d’alçada davant el/la Conseller/a del Departament de Salut en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva recepció o a partir de la data en la qual la seva notificació es consideri correctament practicada.

Concurs de mèrits

Si la Resolució és estimatòria i consten diverses sol·licituds presentades en la mateixa data, sempre que no es pugui determinar l'ordre temporal de presentació, es requerirà als sol·licitants perquè en el termini de deu dies a partir de la rebuda de la notificació o a partir de que aquesta es consideri correctament practicada d’acord amb el que disposa l’article 43 de la Llei de Procediment Administratiu, aportin mèrits per establir l’ordre de prioritats en l’adjudicació de l’oficina de farmàcia.

Tràmit d’audiència mèrits

Es donarà vista als farmacèutics interessats, amb un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció de l’ofici del Col·legi, perquè presentin les al·legacions. 

Resolució de l’expedient mèrits

La Junta de Govern del Col·legi resoldrà els expedients d’acord amb la documentació presentada, tenint en compte les al·legacions que es puguin haver incorporat a l’expedient en el tràmit d’audiència.

La Resolució serà ferma quan hagi transcorregut un mes des de la seva notificació, sense que s’hagi interposat recurs.

Designació de local

Una vegada esdevingui ferma qualsevol de les resolucions anteriors, es requerirà per mitjans electrònics al sol·licitant perquè en el termini de tres mesos procedeixi a la designació de local per obrir la farmàcia autoritzada.

En el moment de designació del local el sol·licitant haurà de procedir al pagament de la taxa d’amidaments. 

Tot seguit el Col·legi requerirà a l’arquitecte designat l’informe corresponent sobre les distàncies.

En cas de no designar el local en el termini indicat, la sol·licitud serà arxivada per acord de la Junta de Govern del Col·legi, i, en el cas d'haver més d'un peticionari, es requerirà al següent en l'ordre de prioritats fixat perquè designi local. 

Tràmit d’audiència corresponent a la designació local

Es donarà vista de l’expedient als farmacèutics interessats (peticionari i instal·lats), per tal que en el termini de deu dies, a comptar a partir de la data de la recepció de l’ofici o des de que la seva notificació es consideri correctament practicada, pugui examinar-lo i presentar al·legacions, si és el cas. 

Resolució de l’expedient respecte la designació del local

La Junta de Govern del Col·legi resoldrà l’expedient, d’acord amb la documentació presentada, tenint en compte les al·legacions que es puguin haver incorporat a l’expedient en el tràmit d’audiència. 

La Resolució serà ferma quan hagi transcorregut un mes des de la seva notificació, sense que s’hagi interposat recurs. 

Si la resolució és favorable a la seva autorització, el Col·legi emetrà el corresponent certificat de fermesa que es notificarà per mitjans electrònics a l’interessat perquè en el termini de sis mesos, a comptar des de la seva rebuda o des de la seva notificació es consideri correctament practicada d’acord amb el que estableix l’article 43 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, demani a la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques la visita d’obertura o posada en marxa de la nova oficina de farmàcia.

Documentació que cal aportar

 Presentació de la sol·licitud inicial

 • Formulari degudament emplenat amb les dades personals.
 • Acreditació de la titulació de farmacèutic.
  • Col·legiat (no cal si consta inscrit al Col·legi).
  • No Col·legiat (acreditar titulació de llicenciat/ada o en grau de farmàcia). Es pot proporcionar autorització per a la seva consulta al Registre de titulacions del Ministeri d’educació i ciència.
 • Acreditació d'habitants:
  • Certificat del Secretari de l’ajuntament del municipi (o dels municipis en cas que l’àrea bàsica de salut n’englobi més d’un) en què constin els habitants inscrits en el/s padró/ns municipal/ls en el moment de presentar la sol·licitud o el justificant d’haver-lo demanat.
  • Certificat del Departament d’Empresa i Ocupació, de la Direcció General de Turisme.
  • Acreditació per qualsevol dels mitjans admesos en dret dels habitants de segona residència.
 • L'abonament de la taxa és obligatori i constitueix un requisit previ per a l'admissió de la sol·licitud i incoar qualsevol tràmit. 

Mèrits:

Certificats que acreditin els mèrits.

Local:

Document que acrediti la disponibilitat jurídica del local.

Document signat per un tècnic competent relacionat amb la superfície útil que ocupa, les característiques dels seus accessos i la distribució del local. També s'ha d'abonar la taxa per practicar l'amidament de distàncies.

Normativa

 • Llei 31/1991, de 13 de desembre és la Llei d’ordenació farmacèutica de Catalunya.
 • Decret 12/1992, de 20 de gener i Ordre de 23 de gener de 1992, per la qual es fa efectiva la delegació que preveu el Decret 12/1992, de 20 de gener.
 • Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s'estableix el procediment.
 • Decret 168/1990, de 3 de juliol pel qual s'estableixen els requisits tècnics sanitaris que han de complir les oficines de farmàcia.
 • Decret 141/1992, de 3 de juny pel qual s’estableix el procediment d’amidament de les distàncies.
 • Decret 173/1992, de 4 d'agost pel qual s'estableix el barem de mèrits per a les autoritzacions de les oficines de farmàcia.
 • Llei 2/1983, de 9 de març per la qual s'estableix el llistat de les zones d'alta muntanya i municipis que la integren.
 • Llei 15/2000, de 29 de desembre de mesures fiscals i administratives (taxes).

Més informació

Política de privacitat:

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: Tramitació d’expedients assessoria jurídica.

Legitimació: Exercici de les competències delegades del Departament de Salut.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic