Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Farmacèutic adjunt: sol·licitud nomenament alta/baixa

Els farmacèutics col·laboradors de l'oficina de farmàcia per dur a terme les funcions establertes a l'artícle 2 de la Llei 3/1991 de 13 de gener d'ordenació farmacèutica de Catalunya, poden ser nomenats adjunts o substituts. 

L'article 3.4 de la Llei 31/1991 de 13 de desembre d’ordenació farmacèutica de Catalunya preveu que el farmacèutic titular, regent o el substitut poden comptar amb la col·laboració de farmacèutics adjunts i de personal auxiliar.

Qui pot ser farmacèutic adjunt?

Tot aquell que estigui en possessió del Títol de Grau o Llicenciat en Farmàcia i estigui col·legiat en el col·legi de farmacèutics de la província en el que exerceix la seva activitat principal.

L’exercici del farmacèutic adjunt és incompatible amb l’exercici simultani d’altres activitats professionals. (veure Llei d’ordenació farmacèutica de Catalunya, i Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris).

Quines són les funcions i responsabilitats?

El farmacèutic adjunt col·labora en totes les tasques del farmacèutic titular de l’oficina de farmàcia.

Quins altres elements són necessaris?

Els farmacèutics que treballen en oficina de farmàcia han d’anar identificats. El Col·legi proporciona la placa identificativa en el primer nomenament. En el cas que aquesta s’hagi deteriorat o extraviat caldrà presentar una sol·licitud per obtenir-ne una altra. (Veure tràmit)

També es proporciona un certificat digital de Firmaprofesional en el cas en el que el farmacèutic nomenat no en disposi. El tràmit de l’obtenció del certificat s’ha de fer presencialment al Departament de Secretaria del Col·legi mitjançant cita prèvia. (Veure tràmit)

Comunicació de la baixa d'adjunt

Tant el farmacèutic titular de la farmàcia com l’adjunt o bé tots dos, poden comunicar la baixa. Només cal presentar a través del portal de tràmits el formulari de sol·licitud de baixa. A través de mitjans electrònics es rebrà la resolució de la Comissió Permanent.

Quan es produeix un canvi de titularitat de farmàcia, cal tramitar la continuïtat o la baixa dels farmacèutics adjunts nomenats.

Tramitació

Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal de tràmits del Col·legi.

Circuit del tràmit d’alta, modificació i continuïtat:

1. La persona titular de la farmàcia ha de seleccionar una de les tres opcions i complimentar correctament la instància.

2. La persona Adjunta rebrà un correu electrònic automàtic on consta un enllaç perquè signi la mateixa petició. Aquesta segona signatura s’ha de fer obligatòriament, perquè el tràmit es realitzi correctament.

Presentada la sol·licitud, l'interessat rebrà per correu electrònic el codi del tràmit, mitjançant el qual podrà fer-ne el seguiment.

Un cop revisada la documentació, el Departament de Secretaria la validarà i, si tot és correcte, ho presentarà a la primera Comissió Permanent de la Junta de Govern que se celebri.

Un cop presentada la sol·licitud, l'interessat rebrà per correu electrònic el codi del tràmit, mitjançant el qual podrà fer-ne el seguiment. 

La resolució de la Comissió Permanent es notifica a través de mitjans electrònics.

Un cop aprovat el nomenament, des del Col·legi es dóna d’alta el nou farmacèutic adjunt a SIFARE, perquè pugui operar a la plataforma de recepta electrònica.

El Col·legi envia cada mes el llistat de nous farmacèutics que tenen nomenament al Servei d'Inspecció de Farmàcia de la Generalitat de Catalunya.

Documentació que cal aportar

  • Formulari degudament emplenat i signat pel farmacèutic titular i el farmacèutic col·legiat que es proposa com a adjunt mitjançant el certificat digital.

Normativa

Més informació

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: Tramitació d’expedients de Secretaria.

Legitimació: Exercici de les competències delegades del Departament de Salut.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Seleccioneu un tràmit

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic