Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Farmacèutic substitut: sol·licitud nomenament alta/baixa

Els farmacèutics col·laboradors de l'oficina de farmàcia per dur a terme les funcions establertes en l'article 2 de la Llei 31/1991 de 13 de gener d'ordenació farmacèutica de Catalunya, poden ser nomenats  substituts o adjunts. 

L’article 3,4 de la Llei 31/1991 de 13 de gener, d’ordenació farmacèutica de Catalunya estableix que en el supòsits que el reglament preveu, a l’oficina de farmàcia hi pot haver amb caràcter temporal un farmacèutic substitut, que es responsabilitzarà de les funcions determinades en l’article 2 de la mateixa Llei.

L’apartat 2 de l’article 4t de la citada Llei també diu que els farmacèutics que prestin serveis en l’oficina de farmàcia han de portar un distintiu que els identifiqui com a tècnics responsables de l’actuació farmacèutica de l’establiment.

Per delegació del Departament de Salut, els col·legis de farmacèutics de Catalunya tramiten i resolen les sol·licituds de nomenament de substituts.

Qui pot ser farmacèutic substitut?

La persona que tingui el títol de grau o llicenciat en Farmàcia i estigui col·legiat en el col·legi de farmacèutics de la província en què exerceix l'activitat principal. 

L’exercici del farmacèutic substitut és incompatible amb l’exercici simultani d’altres activitats professionals. (veure Llei d’ordenació farmacèutica de Catalunya, i Reial Decret Legislatiu 1/2015 de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris).

Quines són les funcions i responsabilitats dels substituts?

Les mateixes que les del farmacèutic titular, en absència d’aquest (article 2 de la Llei d’ordenació farmacèutica de Catalunya).

El farmacèutic que treballa a l'oficina de farmàcia ha d’anar identificat. El col·legi proporciona la placa identificativa en el primer nomenament. En cas de deteriorament o pèrdua, s'ha de demanar al Col·legi. (Vegeu tràmit)

També es proporciona un certificat digital de Firmaprofesional  en el cas en el que el farmacèutic nomenat no en disposi. El tràmit de l’obtenció del certificat s’ha de fer presencialment al Departament de Secretaria del Col·legi mitjançant cita prèvia.

Tant el farmacèutic titular de la farmàcia com el substitut o bé tots dos, poden comunicar la baixa del nomenament. Només cal presentar a través del portal el formulari de sol·licitud de baixa.

Quan es produeix un canvi de titularitat de farmàcia, cal tramitar la continuïtat o la baixa dels farmacèutics substituts nomenats.

Tramitació

Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal de tràmits del Col·legi.

Circuit del tràmit d’alta, modificació i continuïtat:

1. La persona titular de la farmàcia ha de seleccionar una de les tres opcions i complimentar correctament la instància.

2. La persona Substituta rebrà un correu electrònic automàtic on consta un enllaç perquè signi la mateixa petició. Aquesta segona signatura s’ha de fer obligatòriament, perquè el tràmit es realitzi correctament.

Presentada la sol·licitud, l'interessat rebrà per correu electrònic el codi del tràmit, mitjançant el qual podrà fer-ne el seguiment.

Un cop revisada la documentació, el Departament de Secretaria la validarà i, si tot és correcte, ho presentarà a la primera Comissió Permanent de la Junta de Govern que se celebri.

La resolució de la Comissió Permanent es notifica per mitjans electrònics.

Un cop aprovat el nomenament, des del Col·legi es dóna d’alta el nou substitut a SIFARE, perquè pugui operar a la plataforma de recepta electrònica.

Comunicació de la baixa de substitut?

Tant el farmacèutic titular de la farmàcia com el substitut o bé tots dos, poden comunicar la baixa del nomenament. Només cal presentar a través del portal el formulari de sol·licitud indicant la baixa.

El Col·legi envia cada mes el llistat d'altes i baixes de nomenament de farmacèutics al Servei d'Inspecció de Farmàcia de la Generalitat de Catalunya.

Documentació que cal aportar

  • Formulari signat pel farmacèutic titular i el farmacèutic col·legiat que es proposa com a substitut.
  • Fotocòpia del contracte de treball signat pel farmacèutic titular i el farmacèutic col·legiat que es proposa com a substitut.

Normativa

Més informació

Política de Privacitat

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: Tramitació d’expedients de Secretaria.

Legitimació: Exercici de les competències delegades del Departament de Salut.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Seleccioneu un tràmit

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic