Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Trasllat oficina de farmàcia: sol·licitud d’autorització

El titular propietari d'una oficina de farmàcia ha de demanar autorització al Col·legi de farmacèutics per poder traslladar-la a un altre local.

Qui ho pot sol·licitar?

El farmacèutic titular-propietari de l’oficina de farmàcia que es pretén traslladar o el seu representant legalment acreditat. 

Com es pot sol·licitar?

Telemàticament amb signatura digital a través del portal de tràmits.

Tipus de trasllat

 • VOLUNTARI dins la mateixa ABS.
 • VOLUNTARI a una altra ABS. Només pot ser entre ABS situades en el mateix municipi. En aquest cas s'haurà d'acreditar els habitants censats en ambdues àrees bàsiques. 
 • PROVISIONAL. La durada en el local per trasllat provisional serà com a màxim de dos anys, prorrogables, en casos excepcionals, fins a tres en total. La distància mínima a respectar entre el nou local i la resta d'oficines de farmàcia haurà de ser com a  mínim de 125 mts.
 • FORÇÓS. S'ha d'acreditar la situació que justifica l'aplicació del trasllat forçós segons la normativa. La distància mínima a respectar entre el nou local i la resta d'oficines de farmàcia haurà de ser com a  mínim de 125 mts.

Pagament de la taxa, obligatori. El pagament de la taxa és obligatori i constitueix un requisit previ per a l’admissió de la sol·licitud i iniciar el tràmit.

Tramitació

Procediment

Presentació del formulari

En el formulari que es presenti s'haurà d'indicar el tipus de trasllat que es pretén i l'adreça on està situat el nou local.

En el moment de presentar el formulari amb els documents que s'han d'adjuntar, s'abonarà la taxa corresponent per a la tramitació de l'expedient. No es registrarà cap sol·licitud si la taxa no ha estat abonada. 

Un cop presentada la sol·licitud, l'interessat rebrà per correu electrònic el codi del tràmit, mitjançant el qual podrà fer-ne el seguiment. 

Valorada la documentació aportada, si aquesta és correcte, s’envia un correu de conformitat i l’expedient quedarà a l’espera de la tramitació i resolució, en cas contrari, s’envia un requeriment perquè en el termini de 10 dies s’esmenin els errors detectats en la sol·licitud i/o en la documentació aportada. 

Tràmit d’audiència

Iniciada la tramitació, es donarà vista als farmacèutics instal·lats en la mateixa àrea bàsica i a aquells que, per raó de distància, es poguessin veure afectats pel trasllat, i també al peticionari, perquè en un termini de deu dies hàbils, des de la rebuda de la notificació o des de que aquesta es consideri correctament practicada, d’acord amb el que estableix l’article 43 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, puguin presentar al·legacions.

Resolució de l’expedient 

La Junta de Govern del Col·legi resoldrà l’expedient, d’acord amb la documentació presentada, tenint en compte les al·legacions que es puguin haver incorporat a l’expedient en el tràmit d’audiència.

Notificació de la resolució

La notificació de la resolució es practicarà a través de mitjans electrònics i aquesta esdevindrà ferma quan hagi transcorregut un mes des de la seva notificació, sense que s’hagi interposat recurs.

Si la resolució és favorable al trasllat, el Col·legi emetrà el corresponent certificat de fermesa de la Resolució i el notificarà al peticionari per mitjans electrònics.

Acta d’obertura del Departament de Salut

L’interessat disposarà, un cop hagi rebut el certificat de fermesa de l’autorització, de sis mesos prorrogables a nou, per sol·licitar a la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques la inspecció d’obertura corresponent.

Documentació que cal aportar

 • Formulari degudament emplenat 
 • Indicar el tipus de trasllat i l’adreça del local on es pretén el trasllat de l’oficina de farmàcia.
 • Document que acrediti la disponibilitat jurídica del local.
 • En cas de trasllat voluntari amb canvi d'àrea bàsica de salut: Certificat del Secretari de l'Ajuntament corresponent al nombre d'habitants censats en una i altra ABS.
 • Documentació signada per un tècnic competent relacionada amb la superfície útil que ocupa, les característiques dels seus accessos i la distribució del local.
 • Documentació signada per un tècnic competent sobre l’amidament de les distàncies entre el local proposat i les oficines de farmàcia més properes i el centre d’atenció primària.
 • El pagament de la taxa és obligatori.

Normativa

 • Llei 31/1991, de 13 de desembre d’ordenació farmacèutica de Catalunya.
 • Decret 58/1997, de 4 de març, pel qual s’estableixen les condicions dels trasllats de les oficines de farmàcia i el procediment per a la seva autorització.
 • Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s’estableix el procediment d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 15/2000, de 29 de desembre de mesures fiscals i administratives (taxes).

Més informació

Política de privacitat:

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació:

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

Finalitat: Tramitació d’expedients assessoria jurídica.

Legitimació: Exercici de les competències delegades del Departament de Salut.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic