Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Infarma Solidari: sol·licitud d’ajuts econòmics

Què és Infarma Solidari?

Infarma solidari és un conjunt d’activitats solidàries organitzades pels col·legis de farmacèutics de Barcelona, Madrid, en col·laboració amb Interalia, de forma paral·lela al Congrés europeu d’oficina de farmàcia i fira de medicaments i parafarmàcia (INFARMA), amb la finalitat de conscienciar de la necessitat de dedicar esforços al compromís social, divulgar l’acció social i solidària dels diferents agents del sector farmacèutic que participen en les activitats d’Infarma, i organitzar activitats amb la finalitat de recaptar fons solidaris destinats íntegrament al finançament de projectes d’àmbit humanitari i social.

Quin és l’objectiu d’Infarma Solidari 2023 Barcelona? 

Obtenir recursos econòmics, a través de la venda d’entrades d’un concert solidari i de les donacions dels col·laboradors, per aquelles entitats sense afany de lucre que gestionin projectes per lluitar contra la pobresa farmacèutica, entesa com aquelles situacions a les quals un pacient no pot permetre’s assumir el cost d’un tractament (medicament i/o producte sanitari) prescrit.

El concert solidari tindrà lloc el dia 14 de març de 2023 a la Sala Apolo de Barcelona i els col·legis de farmacèutics de Barcelona, Madrid, i Interalia paguen amb fons propis les despeses que es generen per la organització de l’acte (grup musical, recinte, personal de seguretat, tècnics de so...) de manera que els ingressos obtinguts a través de la venda d’entrades i de les donacions dels col·laboradors són íntegrament canalitzats pel finançament d’un projecte solidari.

Qui ho pot demanar?

Les entitats sense afany de lucre que tinguin com a finalitat o finalitats atendre a les persones en situació de vulnerabilitat que sofreixen pobresa farmacèutica a través d’accions, activitats i campanyes que donin resposta a les seves necessitats de medicaments i productes sanitaris.

Quins altres requisits són necessaris?

 • Disposar de seu social permanent en l’estat espanyol.
 • Entitat declarada d’Utilitat Pública i estar inscrita en el registre públic corresponent.
 • Organització subjecte a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de las entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge i disposar dels mitjans necessaris per rebre les sol·licituds i emetre els certificats fiscals de les donacions rebudes.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i laborals.
 • Disposar d’estructura suficient per a garantir l’assoliment dels seus fins socials. 
 • Disposar de pàgina web actualitzada. 

L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits serà motiu d’exclusió de l’entitat.

Tramitació

Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal de tràmits del Col·legi.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins a les 24:00 hores del dia 7 de febrer de 2023. Totes les sol·licituds rebudes amb posterioritat quedaran excloses.

Important: Només s’acceptaran les deu primeres sol·licituds que compleixin tots els requisits.

Un cop presentada la sol·licitud, l'interessat rebrà per correu electrònic el codi del tràmit.

La Comissió de Compromís Social del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona revisarà i validarà la documentació presentada i, si tot és correcte, notificarà a l’entitat l’acceptació de la seva sol·licitud a través de mitjans electrònics. 

Les entitats acceptades i el compte bancari indicat al formulari es publicaran al web d’Infarma Solidari, perquè els col·laboradors facin un donatiu a l’entitat que lliurament escullin. Els col·legis de farmacèutics de Barcelona i Madrid i Interalia donaran la recaptació de la venda d’entrades del concert solidari de forma proporcional a totes les entitats acceptades.

Les aportacions rebudes pels col·laboradors, tindran la consideració de donatius fiscalment deduïbles, de conformitat amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, que es justificaran mitjançant el corresponent certificat fiscal emès per l’entitat beneficiària, a sol·licitud de la persona física o jurídica que hagi realitzat l’aportació.

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona podrà sol·licitar a les entitats beneficiàries informació de la destinació dels donatius, així com dels resultats obtinguts.

Documentació que cal aportar

 • Formulari emplenat i signat amb el certificat digital per la persona representant de l’entitat.
 • Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat.
 • Còpia dels estatuts de l’entitat degudament legalitzats.
 • Certificat de règim fiscal de l’entitat (Llei 49/2002, de 23 de desembre).
 • Còpia de la declaració d’entitat d’Utilitat Pública emesa pel Ministeri de l’Interior o la Comunitat Autònoma competent, en el cas de les associacions, federacions o confederacions.
 • Certificat de l’entitat bancaria de la titularitat del compte corrent de l’entitat.
 • Document d’acreditació de la persona que representa a l’entitat.
 • Còpia del DNI o NIE de la persona que representa a l’entitat.
 • Inscripció de l’entitat al corresponent registre administratiu.
 • Memòria d’activitats de l’entitat de l’últim exercici.

Més informació

contacte / ajuda

TEL.  93 244 0710 (Ext. 210)

 

Política de privacitat:

De conformitat amb el que disposa el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es proporciona la següent informació sobre les dades que ens ha proporcionat en aquest formulari.

Les dades personals que consten en aquest formulari seran incorporades a les bases de dades del Col·legi.

Responsable: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

FinalitatGestionar la sol·licitud i lliurament d’ajuts econòmics obtinguts d’Infarma Solidari.

Conservació de la informació: La informació es conservarà durant el temps que sigui necessari per a respondre de les responsabilitats que en poguessin derivar del seu tractament.

No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat de l'usuari en concret a través del web. 

LegitimacióEl seu consentiment, les Lleis de Col·legis professionals i els Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Destinataris: No es preveu cap cessió a tercers, llevat les expressament consentides pels afectats o les establertes legalment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, d’acord amb el que s’indica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web.

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona - Girona, 64-66 - 08009 Barcelona - Tel: +34 93 244 07 10 - E-mail: cofb@cofb.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic